סימניות
קראפ

קראפ' תואס םיקחשמ

כמו סדרת האנימציה משחק מקוון סאות 'הפארק בנוי על הומור מסוים. מלבד העובדה שגיבורים עסוקים בבעיות יומיומיות, הם לפעמים להפגין בריחת שתן, ועף מהפסים. התחל לשחק בחינם, וביעילות יכולה לבוא לקונצרט רוק, מתרסק לתוך הקהל על המכונית, דופק צופים, אוהלים וגורפים בדרך של מכוניות אחרות. המשימה להציל קני תצטרך לירות את כל תוקפיו, ולאחר מכן לעזור למנוע האובדן של העיר, שולחת לבה שנאסף על המסלול שלו. עם אריק, קייל סטנלי, קני וליאופולד משועממים בלתי אפשרי.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים סאות 'הפארק לפי קטגוריה:

eponymous היצמינא תרדס לע קראפ' תואס םיקחשמ

.ררחשמו תונועה ךשמל ןוספמיס תחפשמ קר ינש תויהל םתמשנ תזורחמ יוצרה עגנ"קראפ' תו .תוברתו םואל ,תד ,הקיטילופ ,טרופס :םויה לש םיאשונ לע םירופיסו רומוה לש הדח השו .םלוכל יטנוולר רצומה ללגב לבא ,תורחא תונידמב ןהו תינקירמא הרבח ברקב םיפיטואירט

.ירוקמה הארמה לע הרימש ךות ,תבשחוממ הקיפרג רבע זאמ לבא ,םיטושיקו ריינ רוזגל תו .םורדה תרוטקירק אלמ ךרואב קרפ קחשמ תאו ,לובניפ ,םיעוצעצ ,םירפס ,םימובלא :םיפסו

.יעיברה ךותל התע םירבעומ םה ,' ג התיכב וכלה רורחש לש םיוות העברא דע .תצק תונקסמל םיעיגמו תויגוס םילעמ םהש רחאמ ,רגובמ ןז םישוע הלאה םידליהו

.ינוריא הנבות וא החידב עיתפי ילוא לבא ,העפשהל תולקבו קדיה אוה .תוימיטפוא לע רומשל הסנמ אוה .והנשמל תליחתב בוש עיפומ אוה לבא ,גרהנ אוה קרפ לכ ףוסב .תואיגש ןקתלו האצותה תא ןיבהל הסנמ לבא ,רדסב אל תולועפ הברה השוע הז .קנופמ הריעצ חור רצק ,תנזואמ אל ול המרג תונריתמה .תוינעזג תועד אטבמו תיטסידסה תא םיגדמ הז .םישנא ליבוהלו ףסכ חיוורהל המיהדמ תלוכי ול שי ליבקמב .תמא לש לקמ – לש יזכרמה סרפה לע םימחלנ םימסוק ידלי לש תושובלתב םישובל .תונוש תומישמ תמלשה ידי לע המחלמב חצנל ךרוצ שי ,ותוא סופתל ידכ לבא ,םלועב טולש .הדובעל עיגהל ןכמ רחאלו ,רחבנש ותה תשופחת תא רוציל ,תישאר

:םינווגמ ויה םיקחשמב יכ ,תויורשפאה תא גצייל קרפה' תואס לע םיקחשמ .תורחא תויורשפא רחבו בוש ליעפהל קר ,ןווקמ קחשמ קראפ' תואס יפולח שיחרת תוארל הצ

.ותוא קורזל םידליש םיניכסב עצומ התא ינשה תאו ,חדקא ירי ,ויפקות שינעהל .וירוחאמ אבחתהל תלדה לא ץורל ןמז ךל היהי ינק ,םכח קיפסמ התא םא .םהייח השימח רמולכ ,תונויסינ השימח ול שי .לכ לעופ ךלש הקתפרהה ליחתהל ןמזה הזו ,ןיינעמ תוחפ אל אוה קראפ' תואס קחשל םירחא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more