סימניות
Mixels יקחשמ

Mixels יקחשמ

פגוש שבט יוצא דופן של יצורים קטנים בצבעים שונים. הם מוזמנים לשחק משחקים ברשת בחינם Mikseli ומוכן להשוויץ ביכולות קסומות שלהם. על ידי שליטה על האלמנטים הטבעיים, הם Nikselyam מתנגד - אויבים ותיקים. אם אתה תוהה לגבי היכולת שלהם לשלוט באש, מים, מתכת וקרח, להסתכל, מה שהם יכולים להיות מאוחדים. בגו אלמנטים מפורקים במהירות ובהורכבו מחדש ברצף שונה. כפי שמתברר להיות מעודכן לחלוטין עם מיומנויות חדשות, מוכן ללהסתעף, לפוצץ פצצות ומלחמה.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Mixels לפי קטגוריה:

" "

עכשיו אתה יכול לשחק משחקים ברשת בחינם Mixels, לא לצפות רק בתכנית

V םיקחשמ MIXELI םע קר וקחיש םה smile

.םהלש קיחצמו קיחצמ ,זירז ,החונמ ירסח םידליה םע ילסקימ םיקחשמ ךלומ .םהיתונורשכ תא ןיגפהל םג םינכומ םה ,המוסק ץרא יבשות תויהל וכפה םהש רחאמ

:םיוסמ טנמלא לע טולשל חילצמ םהמ דחא לכ .שדח והשמ רוציל ידכ דחאתהל ומכ םייתודידי םה .קוחצה תאו ףיכה תא לובסל לוכי אלש ,םהלש םיביואל סלסקינ דגנתהל ידכ םיקזחתמ םה ז .םיינועבצ ירוריפ תא עירפהל ידכ לכה תושעל Nixels ומכ ,בבותשהל ליחתהל mixels תא

.םהלש םיטבשה תא תוהזל דציכ דומללו תויומדה תא ריכהל ןמזה עיגה ,תיאר אלש הרוטקיר

.הפהמ עבונה קור קמחתהל ,קוריל תויהל הצור אל התא םאו ,ןוזמ אלמ הפ םע םירבדמ ןמז .תוהובג תורוטרפמט םידחפמ אל םהו שאה לע טולשל ,םייופצ יתלב םה .הז תא להנל ךיא ודמל אל םה םהלש תויטאהו םהלש הדיבכה חוכ ללגב לבא ,ללחל םהל שור .שדח חוכ רוציל םיחילצמ םילסקימ המכ רשאכ םתוא זיגרמ דחוימב .תוהמאה תא דימשהלו ריתסהל םיצור םה ,םהמ עונמל ידכ .תורצוא אוצמל םיעלות סורהל ,ןותחתה תא רוקחל ידכ קמועל םימל תחתמ תרובעמה לע תדר .ןגמ םינבמו םיטקייבוא בברעל ,םירבח ליצהל ךירצ התא יכ ,הקימניד אלמ Mixeli לש קח .המישמה ךלהמב סונוב םיצפח ףוסאל ,ץופקל םהל רוזעל ידכ רבכעב שמתשהלו תדלקמה ינצח .םילפונ םה םהב םיעבצהו המוסקה ץראה יבשות לש ןפוד אצוי הארמה ללגב ומכ קחשל Mixl .ץראה רודכ לש הקיסומל הדעצו עבצ םיקולב ףוסיא וא םיניוע םיקרח ירי ,קוידו תונמוי