סימניות

משחק הקורי הזוחא לש החירב באינטרנט

                                  Green Estate Escape קחשמ

הקורי הזוחא לש החירב (Green Estate Escape):

.אילפהל רעוימ רוזאב תמקוממה הלודגו הקורי הזוחא תחירב אצמנ התא .יטרפ שוכרב רבודמ יכ ,תחא הסינכ םע ההובג רדגב ףקומ שרגמה לכ לבא .תאצל לוכי אל טושפ התאו םילוענ םה וישכע לבא ,םיחותפ ויה םירעשהשכ .שאייתת לא לבא .רעשל חתפמה רחא יביסנטניא שופיחב ליחתתו םיטרפב דקמתת ,ןויגיהה תא .ישארה דחאל עיגתש ינפל Green Estate Escape -ב תולגל םיבר תודוס ם
" "