סימניות

משחק יול לש יטסלפ םינפ חותינ באינטרנט

                                  Levi's Face Plastic Surgery קחשמ

יול לש יטסלפ םינפ חותינ (Levi's Face Plastic Surgery):

.רתוי םיפיל ךופהל תנמ לע םהלש הארמה תא טעמ םיאתהל םיצור םיבר םיר .םייטסלפ םיחותינ םיעצבמ םה ןהב תודחוימ תואפרמל םינופ םה ךכ םשל .םהמ דחאב האפורכ דובעת יול לש םינפב תיטסלפ היגרוריכב .יול םשב רוחב והז - ךלש השיגפל עיגת השיגפ .תולועפל דחוימ ןחלוש לע הביכש בצמב היהי אוה .םידחוימ םייגרוריכ םירישכמ םע הרקב חול הארת ךסמה תיתחתב .הלא םילכ תועצמאב תומיוסמ תולועפ עצבת ,תויחנהה תובקעב .הנתשי ריעצה רוחבה לש הארמה ,הלועפה תא םייסת רשאכ
" "