סימניות

משחק םיפתתשמ תבורמ הקתפרה :סורב וירמ רפוס באינטרנט

                                  Super Mario Bros: A Multiplayer Adventure קחשמ

םיפתתשמ תבורמ הקתפרה :סורב וירמ רפוס

Super Mario Bros: A Multiplayer Adventure

.ליבקמ םלועל ורבעוהו גירחה רוזאל וסנכנ ,םימה תקפסא תכרעמ ןוקיתב .םיפתתשמ תבורמ הקתפרה :סורב וירמ רפוסב הזה קחשמב םהל רוזעתו התיב .תויומדה יתשב דימ טולשתש דחא רבד רוכזל ךילע .םכירוביג ויהי וב םיוסמ םוקימ עיפוי ךסמה לע .עצבל תולועפ וליאו ,םדקתהל םהילע ןוויכ הזיאל םהינפב ןייצת הרקבה .תובר תודוכלמ לע רבגתהלו תנכוסמ ךרדב תכלל ךירצ התא .ךלש םירוביגה תא ףוקתל םג תולוכי תוצלפמ .םשאר לע הציפק ידי לע םתוא דימשהל ,ברק ודל סנכנש רחאל ,וא םתוא ף .םירחא םיישומיש םיטירפו םינוש תועבטמ ףסאו ביבס ביבס ןנובתה םיישומיש םיסונוב ךלש םירוביגל וקינעי םג אלא ,תודוקנ ךל ואיבי קר
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more