סימניות

משחק .שירכ io באינטרנט

                                  Shark.io קחשמ

.שירכ io (Shark.io):

.םדא ינב םג אלא ,םיגד קר אל םידצש םיימי םיפרוט םה םישירכ .שירכ קחשמב םויה io ויתימע דגנ םחליהלו לכוא שפחל םהמ דחאל רוזעת. .םכינפלש ךסמה לע הארנ םיה ףוח .םיחפנתמ םינרזמ לע ףוחה ךרואל וחשי םיחנש םישנא .םיגד לש םינוש םיגוסמ רפס יתב וארת םימל תחתמ .הז םוקיממ םיוסמ קחרמב היהי ךלש שירכה .דוצל ליחתהלו הז םוקמל שירכה תא איבהל םכילע היהי ,הרקבה ישקמ תוע .םיגד לולזל ךרטצת .לדוגב לודגל ליחתי אוהו ךלש שירכה חוכל ןתיי הז .םישנא ףוקתל לוכי התא ,םיוסמ ךרואל עיגתש רחאל .םתוא םג לוכאל לכוי םכלש שירכה ,םימל םינרזמהמ םתלקה ידי לע
" "