סימניות

משחק וקיקוי לש ישוסה תונח באינטרנט

                                  Yukiko's Sushi Shop קחשמ

וקיקוי לש ישוסה תונח (Yukiko's Sushi Shop):

.ימישוס ,תוינמחל ,ישוס רקיעב ,תויתרוסמ תוינפי תונמ רוכמת איה ובש ןטק הפק תיב ח .תלבגומ התריב לבא ,םילכ ןיכהל תעדוי הדליה .תונקל המ לע בטיה בושחל ,ןוזמ קושל ךלוה .רצומה תא לבקלו םינוש םימרז לש תועבטמ לע ץחל .הלחתהה קר הז לבא ,דבלב דחא דועב ,רדתסי םיוסמ לכאמ ,םייק טס ךותמ .חווטה תא ביחרהל לוכי ךכבו ישוס לש שדח גוס רובע םיביכרמ תשיכר לע בוש עיקשת תוס .Yukiko לש ישוסה תונחב תונמ לש םומיסקמה תא רוכמל ידכ ןמזב תוחוקל תוריהמב תרשל
" "