סימניות

משחק לולח תיב באינטרנט

                                  Hollow House קחשמ

לולח תיב (Hollow House):

.תואדווב תוחור לש םלוע ןיא .תרוויע הנומא וא ,ךלש ישיאה ןויסינה לע תססובמה ,דחא לכל תישיא הפדעה איה תוילמר .תיעבט לע העפשהב אלא םתוא ריבסהל ןתינ אל םימעפלו םלועב םירוק ןיידע םירזומ םירב .התרמ איה ולוה תיב רופיס לש הרוביגה .םייקוח יתלב םישעמ ינימ לכ ינפמ םיחרזאה לע ןגהל התבוח ,תרטוש איה .הבידאו תדהוא דואמ איה המצעלשכ הרוביגה ,הלש דיקפתה הזש ללגב קר אלו ,סוסיה אלל .הרזעל התכז הדליו הבוח הל שי םויה .ןיטולחל שוטנ תיב אצמו תבותכל דימ הכלה איה .תולגל ידכ ךליבשב הז ,הקוצמ תוא חולשל לוכי ימ
" "