סימניות

משחק 188 חמש בלש תכלל ףוק באינטרנט

                                  Monkey Go Happy Stage 188 קחשמ

188 חמש בלש תכלל ףוק (Monkey Go Happy Stage 188):

.םוקמ תברקב םירגש הלאל רזעו תיעועש ץע דיל רקיב םעפ ףוקה .הדגאה ץראב םישנא דואמ דירטמ הזו ,לודגל קיספה םסקה עזג יכ ,בוש רוזחל הכירצ איה .תויומדה תחא וכרטצי םה ,הלשב תיעועש תא ףוסאל ,עזג תוחתפתה לש היעשהה הביסה תא ה .היעבה תא רותפל ידכ םהב שומישו םיצפח ףוסיא ,ותוא םיפיקמה םיטקייבואה תאו לעפמה .םיטרפל בל תמושתו ןויגיה היהי ךלש ירקיעה קשנה ,בוש .רשואמ ףוקה תא ךופהי היעבל ןורתפה
" "