סימניות

משחק Crazy 9 יבמוז. םינורחאה םירוביגה 0 באינטרנט

                                  Crazy Zombie 9. 0 The last heroes קחשמ

Crazy 9 יבמוז. םינורחאה םירוביגה 0 (Crazy Zombie 9. 0 The last heroes ):

.הרזע ירוביג ךירצ ןאכ ךלוה תוצלפמ לש ליחנ רשאכ לבא ,םייתש וא דחא הז םא קר סורה .םיתמ םיננע םע םחליהלו לכ רחב .תוברקתמ תוצלפמה תא לסחל ידכ םישק רתוי םה רשאכ םילעפומשו ,טאל םיזז םירוצי ללוש .םיטנטומ םיבמוז םע דדומתהל רבח ןמז
" "