סימניות

משחק BFF ןמז יפלסה באינטרנט

                                  BFF Selfie Time קחשמ

BFF ןמז יפלסה (BFF Selfie Time):

.יפלס ןורכיז תושעל הבוט הביס וזו ,םיבוט יכה םירבחה םע םישגפמ .תונוש תוללכמב םידמול םה יכ ,םהיכרד ודרפנ םידומילה תועש ירחא לבא ,תודלימ םירבח .דיינה ןופלטה תאו תויתרבח תותשר תועצמאב םירשקתמ ןמזה לכ םה .זירפב דחי שגפיהל וטילחה םהו השפוחה עיגה ףוסבל .יפלס לע וינפב דומעל ויה תונבה ,תיתנפוא הלמש רחב
" "