סימניות

משחק קירבמ הכיסנ םי תב רופיא באינטרנט

                                  Mermaid Princess Glossy Makeup קחשמ

קירבמ הכיסנ םי תב רופיא (Mermaid Princess Glossy Makeup ):

.םדא תונשל דואמ לוכי רופיאה יכ הארת אמגודה לש ילאוטריווה לדומה לע .םיירלופופ הנפוא ימוסרפ לש םיקירבמה םיפדה לע תוינמגוד ומכ ,רופיא תוסנל הצור טו Pofantaziruet הפי רתוי הז תא השעי הזה יונישה תתלו ןיטולחל הנתשת הכיסנה יכ הארת .רחאה ותה תאו ךלומ תשובלת ףיסוהל
" "