סימניות

משחק Beauty`s ןורא םוסקה באינטרנט

                                  Beauty's Magical Closet קחשמ

Beauty`s ןורא םוסקה (Beauty's Magical Closet ):

.סופיט היה אוה לבא ,םיטושיקו תולמש לש ןוסחאה ןורא רובע קושב השכר לב הפיה הכיסנ .הכיסנה לש החתלמה ןמ םימיוסמ םיטירפ ותוא םישלו אוצמל שרדו השבלהה ,תונשל תכלוה .םיבורקה םיפשנ םלואל שבלתהל לגוסמ היהי אל הז רחא ,םישורד םיצפח אוצמל עגרל הדלי
" "