סימניות

משחק תודומח םימואת לאיור תווח באינטרנט

                                  Royal Twins Cute Farm קחשמ

תודומח םימואת לאיור תווח (Royal Twins Cute Farm ):

.ןטק קשמ םהל קפסל םהלש הכולמה ירוה ושקבו ,ץיוושהל םיצור םה לבא ,םינטק ןיידע םה .הדובעה תא ןגראל םידליל הרזע .תולוגנרת ,זע ,תורפ ירוגמ תיבל םיטעה תא ןיכהל ,םיישומיש אופסמ יחמצ עורזלו תוטי .רמצו םיציב ,בלח רוכמל ,תויח םטפל ליכאהל לודגל .גשגשמו יחוור הווח ךופה
" "