סימניות

משחק היפוס לש רויצה Pals תישאר היפוסה באינטרנט

                                  Sofia The First Sofia's Painting Pals קחשמ

היפוס לש רויצה Pals תישאר היפוסה (Sofia The First Sofia's Painting Pals):

.םיבכרומ םירויצ תרזע הכירצ םימעפל איה לבא ,רייצל תבהוא הנושארה ונלש הבוהאה היפ .דובעל אל אוה הנומתה תא רייצל םיעבצ עלוק לבא ,ראתמה יווק רויצ הבוט איה .םלוכ תא חותפל טושפ זאו ,העובצ רבכ היפוס ועיצה תונומתהמ תחא לכ רוחבל ליחתהל בו .תונומתה לכ תא תוארל לוכי התא ףוסב
" "