סימניות

משחק םלועה תחדק תוריפ באינטרנט

                                  Fruit Fever World קחשמ

םלועה תחדק תוריפ (Fruit Fever World ):

.תורפ תונח חתפ בוש רקבל םיחמש ךכ לכ ,תורפ םיבהוא םיפוק .בנז תוחוקל לכ תוצרל תורפ לש בחר ןווגמ תנכה התא .םתוא תרשל ,וזרדזי זא ,הנתמה ורחאי אל םה ,תונלבס ירסח ידמ םיפוק .חוקלה רהממ תתל הרדסב ההז רתוי וא השולש תוריפ םישל ךירצ התא
" "