סימניות

משחק ףיכ אחספ :הנאו הזלא באינטרנט

                                  Elsa and Anna: Easter Fun קחשמ

ףיכ אחספ :הנאו הזלא (Elsa and Anna: Easter Fun ):

.תידוסי דואמ הרוצב הילא ןנוכתהל טילחה הנאו אחספה ברע הזלא .םהלש ןורשיכה םע םהל רוזעל לוכי התאו ,ימצע תא טשקל ולכוי םה ,אחספ יציב טשקל דב .דדומתהל הכירצ התייה איה הבש ,השדח תקורסת הליבשב ןושארה רבדה תא םירהל השיא תרי .גחל תויפיפי ינש ךופהל טספינמ ןוימד ךכ ,דואמ ןאכ הז לש ןורתיה תא ,םימלוה םידגב
" "