סימניות

משחק Bedlam וטנב :6 לודג רוביג באינטרנט

                                  Big Hero 6: Bento Bedlam קחשמ

Bedlam וטנב :6 לודג רוביג (Big Hero 6: Bento Bedlam):

City of Heroes םיפתתשמהמ דחא לכ רובע םכלש ימויה טירפתה תא ךל ןתיי. .םימיוסמ םיוות םיבהואש םישנא םתוא רוחבל ךירצ התא ךכ ,תונוש תונמ לש םידהוא םירו .תומיוסמ תודוקנ דבאת ,אל םישלו ,עגעגתמ התא םא ,שגמב םיניוצמה תוחורא םירהל בצקב .סונובכ תופסונ תודוקנ לבקת ,ןמזב שגפיהל ןמז ךל שי םא ,רוחבל המל בטיה בל םיש
" "