סימניות

משחק The Big Fish באינטרנט

                                  The Big Fish קחשמ

The Big Fish (The Big Fish ):

.ותוא ריזחהל לכוי אל רשא ,ןטק גד ךושנל ססהת לא ןטק גד - ונלש הרוביגהו ,םנימ ינ .הלא םינטק םילדגב םילכוא םילודגה םיגדה לש רתוי תוהובג תובכשה ךותל עונל קוניתל .םייתסי קחשמה ןכמ רחאלו יפוא עולבל לוכי אוה ,ירקיעה ביריה תוענמיה ,רבכעב טולשל
" "