סימניות
יטיק Strikeforce יקחשמ

יטיק Strikeforce יקחשמ

.םירמייג ומכ םינטק םימפושמ םיריעצ םילייח םע םניחב קחשלוםימיהדמ הקתפרה יעוריאךל .םידומח םילותח - הכיסנה תא ליצהל ךלמ - לותחלש תונמזההוכישמה תונוש תויומד עברא .הליחתב דויצ לוטנ לבא ,שוחנ ןטק אבצ .ךרדה ךרואל תויומדל עייסש,בלחוםיגד םע דחי שיבכה לע ופסאנש תוחתפמ םיחתפנש םיעזג .ביואה לש אבצהמ םודאה לעושהםה םהלש םיביואה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Strikeforce יטיק לפי קטגוריה:

הלצה ירוג םלה תוחוכ יקחשמ

.תשרב קחשל םילייח עזעזל םידומח mordashek תעצה יקחשמ ירוג – קויד רתייל וא

.םללש םע תולקב חרוב םילוכי םיבנגו ,דגנתהל יתזעה אל ךכ לכ המומה התייה הכיסנה

.םימחול יבוטמ תעברא אבצהמ רחוב ךלמה יכו ,תושגר לע רובגל םימכח תויפש יגיהנמו םי

.םילעוש תחפשמל תכיישה – ןמיס ביואה תא קר םיעדוי םה .םיימומרע םיבנג םה הידגרטהש קפס היה ימ .םהיתובקעב עיגמ ךלמה לש רידאה אבצהו ,ומיזגה םה וישכע לבא .םסק ירותפכ תא תעדל ךרוצ שי ,חילצהל ידכ המישמל .תופסונ תונוכת לבקל לוכי התא ,תודיגב םע םילותלתח לש םלהה תוחוכ ,קחשמ ךלהמב

.היצביטומ ילייחל םיכפוה רתויב םיפיה תוקוניתה לש ןניאש תונוש תופילח ירוביג תא ש .ןחבמ לכל םינכומ ונחנאו ,תרשרשה ודמענ םה .ךרדה תא אצמנ ,יל'ג יגדו םהלש קזוחה תכימת .היגרנא תומר הפוצ ,היגרנא לש םירוג המכ רחא בוקע

.קסעה לע תכלל לוכי התאו ,הקספה לע ץחל טושפ ,עטקה ןמ תינמז הקספה תחקל הצורו ףיי

.בושח טרפ לכ ,ךירצ התאש המ לכ לבקל ליחתי הגרדהב התא זא לבא

.הנכס לש השיגה תוריהמב ביגהל לוכי אוהו ,םמעשמ אל אוה ךילהת ,(הטמלו הלעמל) םי

.םהלש בלחהו םיגדה קזחל ידכ אל םא ,תוריהמב גימצ לבא ,הנכס רבגתהלו – לכה ם .יבשב םילבוס – ךלמה לש ותב םייתניבו ,חונל ךרטצי אוהו ,ולפי טושפ םה ,םירו .םהלש הריטה דוכלל בוש שיבכה לע םיכלוה םילותחו ,עגרנ אל ןיידע ימומרעה לעושה יכ .המישמה תא ריבעהלו ,תובגל ,םתוא ץוצמת .ולש הריטה לש תוריק לע ןגהל םיצימאה םילותחה ובש ,ברקה לא ונתוא חקול 3 קחשמ םלה .חצנל תונמדזה םהל ןתונ 4 םילותלתח לש םלה תוחוכה ךא קחשמה תא דביא לותחה תתיכ תא Bleed םלענ ביואה יכ ,ךכ םתוא.

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more