סימניות
טנרטניאב רודכ יקחשמ תינסחמ

טנרטניאב רודכ יקחשמ תינסחמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.Stack Ball תרדסמ םיקחשמ םע איה ךלש תוזירזהו הבוגתה תוריהמ לע דו .בר ןמז ךשמב ךלש בלה תמושת תא דוכלל לוכי הז דייקרא קחשמ .ןיינעמו ךבוסמ רתוי הברה לכה לבא ,רודכ םע םיקולב רובשל הז תושעל .הזה רודיבל ףרטצהל ךתוא םינימזמ ונאו םלועה לכב אילפהל ירלופופ הז .תופסות ונכתיי םינוש םירקמב יכ םא ,ידמל הטושפ הלילעה .תומב ףקומ לדגמ וארת םכלש םיכסמה לע .סיסבב תועובק תוחלצ ויהי םה .תורחא תורוצו םישלושמ ,םיעוביר ,םילוגיע תויהל םילוכי הלא ,םיחתפמ .טומה דיל תובכשב םימקוממו יבועב םינטק םלוכ .בבותסמ וא יטטס תויהל לוכי ומצע סיסבה .םכלש תולועפה לש היגטרטסאה ךרד בושחל הז ךמס לעו ךסמה לע הרוקש המ .ישוקה היהי הזו תומרופטלפה לכ תא ןיטולחל רובשל היהת תירקיעה הרטמ .םירוחש םירוזאב ןיחבת םירחאבו ,םיקצומ ויהי םקלח ךא ,והשלכ עבצב ע .רבשיהל םילוכי םיריהב םירבש קר לבא ,קשנהמ תוכמ ללגב שחרתי סרה יכ .וילע רבשי ךלש קשנהו הסירהל ןתינ יתלב אוהש ןוויכמ םייתסי קחשמה , .דבכ ינועבצ רודכ היהי ךלש ילכה .תומבה לא חוכב דירוהל היהי ירקיעה ודיקפתו תכתמ דעו טינרגמ םינוש .ללוש וכלת לא לבא ,טושפ יד היהי לכה תוינושארה תומרב .םייתימא םירגתא םע דדומתהל ךרטצת ,םידקפל לגרתתש עגרב .תירשפא יתלב טעמכ המישמ וז םכלומ עגרל עיפומש ירירבשה רוזאב קיודמ .ךלש הרטמה תא גישת הז הרקמב קר ,ךסמהמ תחסומ תויהל אלו המישמב דוא .ךסמה לע הציחל ידי לע טושפ וא רבכעה תועצמאב ךלש רודכב טולשת התא .תומרה תא םילשהל ידכ תושדח תוקיטקט לע בושחל וכרטצת םעפ לכבו ,םהל .םכלש תועונתה קויד תא דדחלו תמלשומ הרוצב םכלש םיסקלפרה תא חתפל ו .ןיוצמ ןמאמל ךופהי הרואכל טושפ קחשמ ,ךכ .תיברימ תוחונב םייקתי קחשמה ךילהתו תיטתסא האנהל איבתש ,הלועמה תי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more