סימניות
טנרטניאב קוריו םודא םיקחשמ

טנרטניאב קוריו םודא םיקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.םיכשומ םיכפהש עבוקש םלועב קוח שי

.תאז ךל חיכוהל הלוכי קוריו םודא םשב םיקחשמ תרדסב ןיטולחל םינוש ם .עבצב םירמגנו יפואב םיליחתמ םהיניב םילדבההו ,רשפאה לככ םינוש םה .שא ומכ ,םודא ינשהו ,הריעצ תיביבא הוולע ריכזמ ,ולש קריה םע ,םהמ .םויל םוימ תקזחתמ קר םהיניב תורבחהו תמדקומה םתודלי זאמ םידרפנ ית .הטנלפה לש םינוש םיקלחל רהמלו לכה ליפהל םהל םרוגש המ ,תואקתפרהל .הז תא הז םיליצמו אצומ םיאצומ םה תודחאתהב ךא ,תודוכלמב המוסח םהי

.תוללקה תעפשה תחת לופיל ילבמ הזחה תא רופחלו תוצלפמ המכ גורהל ,הפ ?םיקתממה רעימ םלעתהל רשפא םאה .וב הניפ לכ רוקחל םיבייח םירבח ,תודוכלמו םיפרוט ,תוציבב אלמ אוה .םכרובע תונכומ רתוי תוניינעמ תויוליעפ - לוח תריט תונבלו ףזתשהל ו

.םיישומיש םיצפח לבקלו וייח תא ןכסל ילבמ רובעל לכוי ינשהו ,תודוכל .קוריו םודא יעבצב אלמ היהי םוקימ לכ .עבצל םיאתתש תומדל קר ורבעי םה לבא ,םיסונוב וא םיקוניפ ,םילטסירק .ךמצעב קחשל הצור התא םא תורותב קוריו םודאב טולשל ךרטצת .םיישקהמ קלח םע ודדומתי םלוכ זאו ,ףסונ דחא ןקחש ןימזהל ףידע זא ,

.בטיה תמאותמ תווצ תדובעו םהיריקי לש הנומא ,הכימת ,ידדה עויס םיבו .ודבל ינשה תא ריאשהלו ,אבה בלשל רובעל לכוי אל ןקחש ףא לבא ,תומר .דֹובָּכ .ךכל תוירחאה תא ותיא קולחל דומלל ולכות ,הסובתה תא דורשל וכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more