סימניות
טנרטניאב Rally Point יקחשמ

טנרטניאב Rally Point יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.תובר םינש ךשמב רערועמ יתלבה גיהנמה ורתונ םיצורימה ךא ,םיקחשמה ת .תונוש ישוק תוגרדב םישיבכב תיברמ תוריהמב רהמלו טרופס תינוכמ לש ה .יתימא רסייר ומכ שיגרהל םילוכי םלוכו תורסומ תולבגהה לכ ילאוטריוה .אילפהל תיתואיצמ הקיפרג םע וא רתויב םיטושפה םילסקיפה תויהל תולוכ .תובר תוביס ךכל שיו ,םיקחשמה םלועל הצרפ Rally point םשב הרדסשכ ע .תמייקש הבינגמ יכה לעה תינוכמ לש הגהה לע תולעלו ךלש רתויב עורפה .ןיטולחל תוינוכמ לכל השיג ךל וקינעי םיצורמב תונוחצינ המכ קר לבא .םיידוחיי םינייפאמ ויהי םהמ דחא לכל יכ ,הריחבה תעב רהזיה .םדוק ואובי םירטמרפ וליא רוחבל וכרטצתו אילפהל תיתואיצמ הקיזיפב ו .םינווגמ דואמ ויהי םילולסמהש אוה ןיינעה .זגה תשווד לע ףוסה דע ץוחלל קיפסי וילע ,ןיטולחל חוטש שיבכ ךלומ ה .יררה רוזאב וא לודג ןוינקב ורחבת םא םיקוצמ לעמו תולולת תודיריו ת .םיצעה לשב רתויב תלבגומ תוארהו ,חרק לש םורקב הסוכמ היהי ליבשה םש .הקלחהל סנכיהל לק היהיו םכתטילשל דואמ עירפי לוחהש ןובשחב וחק זא .איש ועבקת םא םכלש לומגתה תא לידגהל ולכות תאז םע דחי ךא ,לבגומ א .הצקה דע ךלש תינוכמה תא ץיאהל רוזעי הז ,ןקנחה תצומחת תקפסא הז - .דחוימב םישק םירוזא לע תורבגתה וא הפיחסב הליבש דובאה ןמזה לע תוצ .ץוציפ ררועל תולוכי ךלש תולועפה ,הז הרקמב יכ ,רתי תוממחתה עונמל .ךרוצה תדימב התוא רפשלו תומדקתהה רחא בוקעל ,םיירשפא םיקזנ ןקתלו .הרובש תינוכמ םע חצנל ירשפא יתלב טעמכ יכ ,ןמזב עונמה תא ררקל וא .הגיהנהמ תונהילו םירטסקא ץורימ לש הריוואב ךמצע תא לובטל ךל תרשפא .ךל קפוסי תושגרו ןילנרדא לש ןעטמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more