סימניות
Poppy Playtime יקחשמב קחש

Poppy Playtime יקחשמב קחש

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.םיעוצעצל לעפמ חתפנ זא ,םירשעה האמה תליחתל תרזוח Poppy Playtime .עגר ותוא ינפל הארנש רבד םושל המוד היה אל רצומהש ןוויכמ ,תיתימא .םירחאו םיילגר תוכורא אמא ,םותכ קנאפ ןאו ,קורי יליב יליקס ,הדורו Playtime Co. .לעפמה ידבוע לכ ומלענ םיוסמ בלשבש דע ותעפשה תא תוריהמב ץיפה .המויקמ חוכשל וליחתה טושפ םלוכו הרעה וא רבסה אלל הרגסנ הרבחה .חולשכ לעפמה ןיוצ ובש ,רזומ בתכמ לביק םייחב ורתונש םידבועה דחאש .חלושה ימו ונממ םיצור קוידב המ ררבל טילחה אוה .הקפהה ירצחב ושחרתה םירזומ םירבד ;םירבסומ יתלב םירבדב לקתנ רוביג .םוקמ לכב אוצמל רשפא םדמ תובוקע םיילגר תועיבטו ,םלענו עיפומ ,עמק .םיקיזמ אלו םידומח םיעוצעצ וכפה ןהילאש תוצלפמה יניע תא סופתל אל .ךל הכחמ ,הרוי וליפא תומיוסמ תודוקנבו ,לזאפ יביכרמ םע םיהדמ המיא .רבעמה ךלהמב עגר לכב גלזמה הצק לע ויהי ךלש םיבצעהש ךכל ןנוכתהל י

.גנימייג לש םירנא'ז לש בחר ןווגמב םתוא תוארל ןתינ תעכ .תרחא וא וזכ הרוצב וניוצי אל םה ובש םיקחשמ םוקי אוצמל השק .תומוקמ ןווגמב םייקתי ןשקאה לבא ,המיא יקחשמ ויהי טלחהב .תוירטפה תכלממ דעו טפארקניימה םלועמ ,םוקמ לכב רקבל וכרטצתו ,העפש

.םישודקה לכ ליל וא דלומה גח תגיגחל ףרטצהל םיחמש םה .דואמ םתוא םיניינעמ תונמוימ יקחשמו תוילקיזומ תויורחת םג

.םישדח םיעבצ יבולישו תונומת ןרובע רוצילו Poppy Playtime תויומד ל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more