סימניות
טנרטניאב ידאב דראיליב יקחשמ

טנרטניאב ידאב דראיליב יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Rag doll בר ןמז ךשמב הפילצמ תומד היה אוה השעמל יכ ,םיבוצע .תוכמ הילע ולגרותו התלפוה איה ,םיצחו םיניכסל הרטמ השמישו ,תונוכנ .הייחש תכירב םע תיבב ומצע תא אוצמל לכוי אוהו רמגיי לכה ובש עגרה .Pool Buddy םשב םיקחשמ תרדסב הרקש המ הזו ,םשגתהל םיטונ תומולח .םולשב ךשכתשהל ול רשפאת אלש הערפה היהת םעפ לכבו טושפ ךכ לכ אל לכ .תונוש ויהי התגשה תוטיש ךא ,ותרטמ תא גישהל לכוי אוה םכתרזעב קר .וילא תדרל לכוי אל ומצע רוביגה לבא ,םוקמ ספא דע אלמתי אוה ,הצרעה .הרטמב עגפי אוהש וזכ הרוצב לבא ,הטמל ותוא קורזל היהת ךלש המישמהו .םכלש ןוימדב יולת לכה - טואא קונ תוכמות וא טשוקירב שמתשהל ולכות .ךתושרל םידמועה םיעצמאב שמתשמ התא רשאכ תאז רוכז ,תניוצמ המרב תדב .דואמ טעומ שומיש ול היהיש רמואש המ ,ןיטולחל הקיר היהת איה לבא ,ה .הטמ יפלכ קר םורזל םילוכי םה םמצעמ לבא ,םיוסמ קחרמב ויהי םימה .ךירצ התאש ןוויכל המירזה תא ןווכ ןכמ רחאלו ,זיזהל ןתינש םיצפח םת .רובעל ול ונתי אל שאר תוכיסמ תויושעה תודקירב לבא ,הבובה לעמ קויד .הבר תוריהזב ךשמה ךא ,םתוא ריסהל ךחוכב היהי הז .ותוא סימהל ךילע תישאר ;אפקי אוה ,ךלש רוביגה תא וב אלמת םאו ,חרק .םכלש תינכותה תא םשייל וכישמה ןכמ רחאל קרו םכלש בלש לכ לע ובשח .טטרשל תוחפל וא רייצל תלוכי םג םכמ שורדל םייושע םה ,ךכל ףסונב ךא .םינוש םילושכמ ינפ לע המירזה תא תוחנהל ךירצ התא םהבש םירקמב תורק .תטהול הבל לש הרוצב ,לשמל ,תויהל םילוכי םה .םיכירדמל וכפהי םה ,םיווק םיטטרשמו ,םיענש הלא דחוימב ,תוערפהה לכ .ןוימדו םינוש םיצפח םע היצקארטניא לש תויונמוימ ,ןוימד תמלשומ הרו .האנה םע םיקסע בלשל ךל רשפאי ידאב םע תוהשה ןמזש ךכ ,תויונמוימ חת .הברה דמלת םג אלא ,ףיכ ךל היהיש קר אל .ןומה הווש הזו רקיה ומולח תא םישגהל ךוראה רוביגל ורזעתו םינחבמה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more