סימניות
טנרטניאב קולב רוקראפ יקחשמ

טנרטניאב קולב רוקראפ יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.ירלופופ רתויו רתוי ךפה רוקראפה ,תונורחאה םינשב

.םיישקה לכ תורמל ללחב העונתה תונמא תא גציימ אוה .םירחא םישנא ומכ הקיזיפה יקוח םתואל םיפופכ םהש ןימאהל השק ,רוקרא .םיניינבה ןיב םיחוורמה ינפ לע םיפעו םייקנ תוריק לע םיצר שממ ,לוש .רתויב תנכוסמו תנכוסמ איה תאז םע דחי ךא ,םעפ לכב העיתפמ ףוגב המי .םיקירטה לכ תא עצבל תלוכיה תא לבקל ליחתמ ףוגהש דע ןומיא לש תובר .םיצור םהש המ תא שממל תונמדזהה תא םהל שי דימת אל לבא ,םחוכ תא קו .םיקחשמה םלועל ריעה תובוחרמ רובעל וזה הנילפיצסידל ףחדה היה הז

.תונוש תוציפק עוציבב םהב שמתשהל םישקבמ םמצע םילולסמו תומרופטלפ , .םייתימאה םייחב ןהילע םולחל רשפא קרש הלאה תומישמה תא םילשהלו הדי

.תויקחשמב ןיטולחל עוקשל ךל רשפאיש המ ,ןושאר ףוגב םייקתת הלועפה .תיתימאה הקיזיפל רשפאה לככ הבורקה ,תניוצמה הקינכמל םג בל םישל יא .ךלש תושגרה לע קר ךמתסהל ךרטצתו ץוחבמ בצמה תא ךירעהל תונמדזה ךל .םכלש תומדה לש הציפקה קחרמ תא קיודמב בשחל וכרטצת םעפ לכבו ,הזמ ה .עטקה תא בוש ליחתהל ךרטצתו רוביגה רובע תינלטק היהת הליפנה ,הרקמ .הרימש תדוקנ ןיעמ היהת וז ,לטרופל ביתנב רובעל היהת קולב רוקראפב

.םהמ דחא לכ םילשהל תונויסינה רפסמ לע תולבגה ךל ןיאש הדבועה אוה ר .הנוכנה היגטרטסאה לע בושחלו ךלש תויועטה רחא בוקעל ,ךלש תוציפקה ל .םכלש לולסמה תא הדיפקב ןנכתל וכרטצתו לזאפ יביכר םע תומישמב ולקתת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more