סימניות
טנרטניאב Music Line יקחשמ

טנרטניאב Music Line יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.Music Line יקחשמ לש ונלש השדחה הרדסב הפי ילאוזיו בוציעו תוימניד .הבוגת תוריהמו תונמוימ חתפל ןתרטמש רתויב תובוטה תואמגודה תחא וז .הרטיגב םידרוקא ןגנל ךלוה התא םא וא ךלומ רתנספ ךל שי םא הנשמ אל .המסק תא דבאל הניגנמה לכל םורגת רתויב הנטקה תועטה .הבוצע יד היהתש ,הסובתכ ררבתי הז ונלש הרקמב .וללה םיקחשמה יקוח לע בורקמ לכתסנ ואוב .ךרד עיפות ועצמאבו תולובג רסח ללח וארת םכינפל .ונממ ןטק קלח קר תוארל לכות .ךלש תומדה איהש ,הנטק הריהב הייבוק היהת ךרדה תליחתב .וינפל ובבותסי םה העונת ידכ ךות הנימיו ליבשה ךרואל תוריהמב רהמי .המידק תופיפכו תוינפ הברה הארת התא - ךפיהל ,ץח ומכ רשי אוהש תופצ .ינומרהל ותוא ךופהיו לילצה ןווג תא הנשי בוביס לכו ,המיענ הניגנמ .יתימא יאקיזומל ךופהת ,תורומהמהו םיגזגיזה לכ לע רובעתשכ ,ךכ .תוביסנ המכל אל םא ,רבעמב השק רבד םוש ןיא וליאכ הארנ ילוא הזו דמ .יוניש לכל דואמ רהמ ביגהל ךירצ התאו ההובג יד ךלש הייבוקה לש העונ .אבה בוביסל ןנוכתהלו שארמ תולועפה תא ןנכתל םכל רשפאת אל ורבעתש ר .הלחתההמ רבכ רבעמה תא ליחתהל וכרטצתו םכרובע לשכית המרה הז הרקמבו .קזב הריהמ תוטלחה תלבקו ךילהתב יברימ זוכיר שורדת ךסמה לע שחרתמה .הסובת לבקל וא חצנל ךילע ;קחשמה תא תוהשהל וא הקספה תחקל תונמדזה .םידקפל לגרתהל הסנ טושפ ,ךלש םינושארה תונויסינה ךלהמב תויועט השו .הלוע ךלש םירושיכה תמר דציכ ןיחבת ,המ ןמז רחאל .רתויב הבוטה האצותה םשרית םעפ לכבו תודוקנ לש םיוסמ רפסמב למגותת .ךלש םיעוציבה תא רפשל לוכי התא ,וב תודקמתה ידי לע .הנומתהמ תונהיל תונמדזה םכל היהתש ךכ ,םילועמ םיעבצ יבולישו ילאוז .םינוש םיגח לש תונוכת םע םיפסוותמ תויהל וליפא םייושע וא םינוש םי .ךכל השמיש םלועב םיניחלמה בטימ לש הקיזומה יכ ,הלועמ ילקיזומ בוצי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more