סימניות
טנרטניאב ה

טנרטניאב ה'גנינה תכלממ יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.ןפימ םיידגאה ה'גנינה ימחול לע עמש אל םלועמש םדא אוצמל השק 10000 .רתויב ירותסמה רדסמה ויה םה בר ןמז ךשמב .םיידוחיי םימחולל םתוא וכפה המיהדמ תונמוימו תונמוימ ,םיללצ ומכ ע .םלועב ערו חא םהל ןיאש םיריכש םיחצורו ןיעידומ יניצק ,םילגרמל וכפ .תובר תודגא םהיבגל ואצמוה ןכלו ,ןירותסמ םיפופא םהלש תורוסמהו םיק .םינוש םיקחשמ ןבומכו םיטרס ,םירפס ירוביגל וכפה ןה ךכמ האצותכו ,ב

.םימחולה דחא איה תישארה תומדה ,וב .ה'גנינ לש יתרוסמה שובלה והז - וקורוק תשבולש הייבוק ומכ הארנ אוה .הלילב הארנ יתלבל םחולה תא ךופהל ידכ רוחש ועבצ ,ללככ .לדג ובש רזנמה יקוחל תייצלו תויחל בהא אל אוה לבא ,הטילשה תוגספל .תוומ השנוע דוקהמ הנטק הגירח ,ידמ םיירזכא תורוסמו םיגהנמ ,הככ םת .רתויב השק התייה וזה המישמהש ררבתה לעופב לבא ,ולש הכלממה תא דסיי .ןוגה םויק להנל ולכוי םיבשותהש ידכ ףסכ הברה ךירצ םגו ,דחא ףאל תי .םתס אל הזו ,םינש תואמ ךשמב בשייתה אל שיא ובש ,םיקוחרה םירהב םוק .תומויא תוצלפמב םיאלמש םיכובמ לש תשר שי הזה רוזאל תחתמ .םהיתובאל יוארה לודג םחול אצמיי רשאכ קר ובזעיו םימודק םיטילש ורי .רחאה םלועל וכלי םירמושהו בהזה לכ תא ףוסאל לכוי אוה

.השק רתוי הברה ול היהיש רמואש המ ,קשנ אלל ןיטולחל םשל דריי אוה , .האבה תלדל הליבומה תלדל עיגהל ךירצ ןהמ תחא לכבו תומר המכב תומקומ .תונכוסמ תודוכלמ םע דדומתהל ךרטצת הלחתההמ רבכ .המדאהמ םיטלוב םיבהלו םידח םינרקוד ,םיחוור ,םיקולב ,םילוגע םירוס .עוציבל השק יד היהי הז בורל ךא ,םהילעמ ץופקל איה םהילע רבגתהל הד .קיפסת אל הבוגל וליפאו הטושפ הציפקו םהיניב הבוגב לודג לדבה שי ,ת .םהמ הפיחד ידי לע תולעלו תוריקב שמתשהל לכות ,הלאכ םירקמב .ןהמ ענמיהל טושפ וסנ זא ,תופושח םיידיב ןתיא דדומתהל ידכמ תוקזח ו .ה'גנינה תכלממב תומישמה לכ תא םילשהל ידכ תוחותפה רצואה תוביתו בה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more