סימניות
טנרטניאב Drawing Master םיקחשמ

טנרטניאב Drawing Master םיקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.ךרעב תווש תויומכב םייקתהל םיבייח םלועב ערהו בוטה ,ןוזיאה קוחב ך .ריהמו לק רתוי הברה ררועתמ עורהש הארמ תואיצמה לבא .םישלחה לע ןגהל ןכומ ,רוביג עיפומ ,ידמ רתוי תויהל ךפוה הזשכ .םיברב םחליהל ול םירשפאמ ולש ץמואהו ץמואה לבא ,דבל ילוא אוה .Draw master םשב םיקחשמ תרדס לש תישארה תומדה היהתש המ קוידב הז .ולש דוסה המ ןיבהל ידכ בורקמ וילע לכתסנ ואוב לבא ,םיבר ומכ ,ליגר .הבטימב דבוע ולש האצמהה רשוכ לבא ,ולש לנסראב םיקזח קשנ ילכ ואצמת .םכתרזעמ טעמל קקדזי אוה םעפ לכב לבא ,ינסרה חוכ שוכרל לוכי וידיב .וב שמתשהל לכות דציכ ךל רפסנ ונאו ךל ןתניי ןורפיע

.םיטקייבוא ןווכמה רוטקוול םיכפוה ודי לע םיכשמנש םיווק לכש הדבועב .הדבכ ןבא םתס וא חדקא ,ןודעומ ,תשקו םיצח ול שיש תויהל לוכי וידיב .ליעוי אל קשנ לכ זא ,הרטמב אלו םוקמ לכב הרוי התא םא יכ ,הנכס םיו .אילפהל קיודמ דימת אוה - ךלש רטסאמה ןיב יתוכיאה לדבהה הז .תקיודמ הכמב וגרהיי םלוכו ,ולש םסקה ןורפיע םע וק רייצל אוה תושעל .הבוגה ללגב םתוארל ןתינ אל טושפ וא ,תומוח ,םינוש םיטלקמ ירוחאמ ם .םכתרזעב ךרוצ שי הלאכ םירקמב .עילקה לש הסיטה ביתנ תא ןוכנ ןנכתלו בצמה תא ךירעהל ךל רוזעת ץוחב .םירומיקה לכ לע קוידב ורזחי רודכ וא ץח ,ןודעומ - תולריפס וא םיגז .הייריה חתפית םש זא ,ריקל ,חיננ ,וק טטרשמ התא םא יכ ,די לש תחא ה

.םהב שמתשהל לוכי ידגאה רויצה רטסאמ קר לבא ,םסק יוקישב שמתשהל ףיד

.ךלש םיצמאמה תא לרטנל םילוכיש םילושכמה לכ תא ףוקעל לולסמ תיתבשחמ .ביואב ועגפי אל םה - תרוסנ קר ראשנו םילוגע םירוסמל תחתמ לפונ אוה .דואמ הנהיתו ,דובכב םינחבמה לכ תא רובעי רוביגה ,ךדיצמ בל תמושת ל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more