סימניות
טנרטניאב םידליל רוטקוד יקחשמ

טנרטניאב םידליל רוטקוד יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.תומיהדמ תואקתפרהל םיליבומ היגרנא לש המוצע תומכו ןוימדו ,םביבס ם .הברה םיצר טושפ וא דרובטייקס ,םיינפוא לע םיבכור ,םיצעו םיהובג םי .העיצפל םורגל הלולע וללה תויוליעפהמ תחא לכ .םימוהיזל רוקמל ךופהל תולולע תוצוחר אל םיידיו ,םהלש םיינישה בצמ .םיאפורמ הרזע שקבל ךילע ,וללה םיבצמהמ דחא לכב .יללכה תואירבה בצמ רחא בקועש ,םידלי אפור ומכ תוחמתה שיש הביסה וז .דליה לש ףוגה הנבמ תא בטיה ריכמש דחא ,בוש לבא ,החמומל תונפל ךירצ

.תונוש תויעב םע םינטק םילוח ויהי ךלש ןוימה רדחב םעפ לכב .םיילגרבו תועורזב תועיצפב לפטיש גולוטמוארט לצא רקבל ולכות .סבגב ךרוצ שי םאה ולגתו רבשה תא תוארהל לכויש ,ןגטנר םוליצ תושעל .הלחמל םרוגה קוידב המ עבקתו תוימוהיז תולחמל החמומל ךופהת זא ,ןטב .לופיט םושרל ןכמ רחאלו ,םיקדייחו םיסוריו שפחל ךרטצת ,פוקסורקימב .םרק חרק ידמ רתוי תליכאמ םרגנש ןורג באכב לפטל ליבקמבו ,וללה םיצפ .רתויב םיצופנה םיאפורה דחא אוהו םידליל םייניש אפור דימת שי ,סדיק .ברעה דע רקובהמ םיקתממ לכוא ןטק הלוח םא דחוימב ,תורדרדתמ תובורק .הפי ךויח תרזחהו באכה תרסה ידי לע ורזעת םעפ לכבו ,תוליפנ וא תובר .דנואסרטלוא ירישכמב ןתוא ןחבת וא פוקסוטטס םע ןיזאת ,ןתוא דמלת םג

.םתאש הנבהו תונמוימ ,תונדפק תדימב םייולת ויהי םכלש םילפוטמה לש ם .תיתועמשמ לדגי םילוחה תיב ידבוע לכל ךלש דובכהו ,תיארחאו השק וזה .לדגתשכ יתימא םידלי אפורל ךופהת ילואו םויה ןאכ ןמאתת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more