סימניות
טנרטניאב תוינוריע תוינוכמ ילולעפ יקחשמ

טנרטניאב תוינוריע תוינוכמ ילולעפ יקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.םעפ ומכ שגרמ אל רבכ ןיטולחל םיחוטש םילולסמ לע ליגר ץורימ 10000 .םישדח םיאנת םיפסוותמ ןמזה לכ ןכלו ,ןילנרדא דועו דוע םיצור ירגתא .המישנ ירצוע םילולעפ עצבל םג ךירצ ,קסרתהל ילב קחרמה תא תוסכלו תו .םיטרס לש םיטס לע םתוא ועציבש םינלולעפ ידי לע החנוה הזה טרופסה ל .City Car Stunt םשב םיקחשמ תרדסל םהילא ףרטצהל םג רשפאו םיצירעמ ר .ךלש ביריל ךופהי אוהו רבח ןימזהל וא בשחמב םחליהל לוכי התא זא ,תו .הריירק בצמב רוחבל רחבת םא ירשפא היהי הז לכ .םימיהדמה םילולסמהו התא קר היהי הזו הנימז םניחב ץורימל תורשפא םג .םעט לכל םיאתהל ידכ דחוימב ונביי םלוכ .City Car Stunt-ה יקחשממ דחא לכל וסנכיתש עגרב ואצמתש םינבמהמ ןטק .תודוקנב ךתוא הכזי ןוחצינ לכ לבא ,בכר ילכ לש לבגומ יד רחבמ ךל הי .ךלש תא רפשל לכותש וא ךרובע םינימזל וכפהי םישדח תוינוכמ ימגד ורו .ןתוא םילשהל דואמ השק היהי חוכ תלעפה אללו לדגת תומישמה תובכרומ ה .והנשמל דחא גגמ סוטל תונמדזהה םכל ויהי םהב ,תומוק יבר םיניינב םג .ךלש תונורשיכה תא תוארהל תויונמדזה קיפסממ רתוי ויהי ץראה רודכבש .םעפ לכב םיבלש השיש רובעל ךירצ התא ,ץורימ בצמב .רתויב לודגה לומגתה תא לבקלו איש עובקל ףידע לבא ,וב דומעל ךירצ ה .ורטינב שמתשהל יאדכ ,תיברמה תוריהמל ץיאהל ידכ .םילשכ לע רבגתהל וא דחוימב םישק םיקירט עצבל ידכ וזה תונמדזהה תא .תופסונ תונוכתו םידמחנ םיסונוב םיליכמ םה ,תוביתו םישיבג ףוסא .לגרודכ וא םיצח ,גנילואב קחשמ ידי לע תינוכמב גוהנל ךלש תיזואוטרי .בוביס לכ לש קויד עוציבו דחוימ זוכיר שורדי הז .תוידוחיי אחספ יציב אוצמל תונמדזה ךל היהת ובש םוקמה םג הז .תונהילו ץורימה ךילהתב עוקשל ךל ורשפאי םיבלשה לכב דובעתש תילנמונ .הנהמ ןמז ךל תחטבומש רמואש המ ,תימניד הקיזומל הרקי לכה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more