סימניות
טנרטניאב Amgel Room Escape םיקחשמ

טנרטניאב Amgel Room Escape םיקחשמ

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
.וייחב םיוסמ בלשב רדחב לוענ ומצע תא אצמ הטנלפה לע םדא לכ טעמכ100 .רובש לוענמ וא דבאש חתפמ ללגב תועטב תורקל לוכי הז .ןודז תנווכ וא החידב תויהל הלוכי הביסה ,םירחא םיבצמב .רהמ רתויש המכ יבשהמ תאצל - דחא ןוצר קר ררועתמו ,תוינכות שבשל רש .האצמה רשוכו ןוימד תצק ףיסוהל רקיעה ,שמתשהל ןתינ קפואב הארנש רבד .Amgel Room Escape םשב םיקחשמ לש המלש הרדס הרצונש ךכ ידכ דע Amge .הזכש ךיבמ בצמב ומצע תא אוצמל לוכי דחא לכ יכ ,תויומד ןווגמ ושגפת .םחתמהמ תאצל וסני םירחא םיבר םישנאו תורוגס תוקלחמ ,תולפטמ ,תודבע .םכתרזעב ךרוצ היהי ןכלו ,םהיתולוכיבו םהישעמב םילבגומ ויהי םה תוב .םייטילנא םירושיכ םג ומכ ,תינויגהו תיבחרמ הבישח ,ךלש בלה תמושת ת .אילפהל תושגרמו תושק תומישמ הברה דועו תומרגנא רותפל ,םילזאפ ףוסא .הגרדהב תחתפתמ םהלש הלילעהו ,תינמז וב תומישמ המכמ םיבכרומ םיטסוו .םיצוחנ תויהל םייושעש םיטירפל זמר קר וא אבה דחאה תא שפחל ןכיה זמ .קקדזהל םייושע םתא ץפח הזיאו עגר הזיאב תונקסמ קיסהלו תויגולנא קי .הלק החירב תארקנה ,תדרפנ הירוגטקמ עסמה תא ליחתהל יאדכ .רתוי תובכרומ תומישמל הגרדהב ךישמהלו ,םיקוחל לגרתהל תולקב ולכותו .שומישב ויה עגרכ םלועב תומייקה תודיחה תואסרג לכ םינחבמה תיינבבו .םילאוטקלטניאה םירגתאה םלועמ רתויב םיביבחה םינינאה וליפא ,ומעטל .הליעומ הרוצב עקשוי טלחהב וללה םירופיסב עקשומה ןמזהש ךכ ,םירירשה .תילאיווירט אלו רתוי תירוקמ היהת םייחב תויעב לש בחר ןווגמ ןורתפל .Amgel Room Escape יקחשמ םע יחוורו הנהת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more