סימניות
םאקילאוו יקחשמ

םאקילאוו יקחשמ

.םניחב קחשל ןתינ רשא ,Wallykazam םינווקמ םיקחשמ רוזעי הז ,דומלל ןמזה עיגה םא .שדח והשמ דומללו תוישומיש תויונמוימ שוכרל רזוע ,רתויב םיריעצה םירמייג רובע קחש .תומיענ תואקתפרה הברה שי ,יבילו ןיבוגדוב ,ןי'ג ,ליוורונ :וירבחו דמחנ לורט םע .םימלש םילימו םירפסמ ,םילדבה שפחל ,תוריפו רעי תוריפ ףוסאל ולכות .םירבח לש העורק הנומתה תא רזחשל ידכ תוכיתחל הנומתה תא ףוסאל .ילאוטריו עבצ םיעבצ תועצמאב ,הפיו ריהב תויהל בוש םהש ךכ ,תונומתה תא colorize ל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םאקילאוו לפי קטגוריה:

חותיפ יקחשמ .דליה רובע שודיח םגו ,ליעומו קתרמ היה םירה רמוחה יכ ,הצור ינא .תושדח תויומד םישגופ םהשכ םיחמש רתוי וליפא םה ,םיכורא הרוטקירק םירבח םע רשקתל

.ךילהתב םיטלוש םניא םירגובמה םא ,הערפה אלל קחשל םילוכי םידלי ,םלצא .בכעתהל אלו ,ןגה ליגב ריעצ ליגל םיאתהל ךירצ תומישמה יכ ןובשחב וחקל םימזיה ,ךתע

.תרדבמו הלק הרוצב גצומ אוה םא ,עדמה תא תולקב םירכוז םידלי

.יבילו בבוש ןיבודגוב ,ןא'ז ןא'ז :םירבח םג ול שי .ישומיש הברה איבי לכ ונממש ,תואקתפרה לע ךלוה התא םהלש הזילעה הרבחב

.שגרומ יתלב ןפואב לקמ היהי ומצע עדיהו ,םתיא רשקתל ידכ קיפסמ הז ,תודגאהמ תויומד .תומישמ עצבלו תובבוש ,ץורל ,ץופקל ךירצ קר התא ,תאז תושעל ידכ

.ומצעל ארוק אוה זא קרו ,ןטק רופיס רפסמ אוה ,האבה המישמל אציש ינפל

.םינימטיו הברה ךירצ אוה ,םיקוניפ םע םירבחב לפטל בהוא אוהש ןוויכמו .םיפדמה לעו ןחלושה לע ,הפצרה לע רזופמ היה לוביהו ,תורעקה תא והשימ ךפה ,חבטמל ל .תולודגה ויתופכב ץחמנ ןוקרדהש דע ,תופיחדב םתוא ףוסאל ךרוצ שי

.תוקילאווה לא המוסק הלימ איצויו ולש םסקה טיברש תא ףנפני אוה ,עונל השקתמ אוה וכ .קוקז אוה וב םוקמ לכל קוניתה תא חולשל ידכ ,םיפפועמ ילוקורב וא ךירכ עיפוי עגר ו

.םירפסמ שפחל ךירצ התא לבא ,עוסנל ךירצ התא וישכע קר .לכה אוצמל תולקב לוכי התא ,תלדגמ תיכוכז םע ךמצע עורז התא םא לבא ,הנומתב םינוש

.לוקשל ןיינעמ רשא ,תונומתב םיאופק םה רוביגה לש םירבחה .רכממו ישומיש לזאפ קחשמ דוע

.העיבצ חוכשל אל Wallykazam יקחשמ ,יעבט ןפואב .ךילע הבוהאה תיתריציה תוליעפל םיענ יוליב ךל היהיש ךכ ,תאז תושעל םיבהוא םידליה

.ךבוסמ רתוי תצק לכו ,תומר המכ שי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more