סימניות
הנושאר הקלחמ :ינסיד יקחשמ

הנושאר הקלחמ :ינסיד יקחשמ

.םיננוחמ םידליל םידחוימ תודסומב דומלל םיפידעמ םה ןכלו ,םינונח םיארקנ ליגר רפס .eponymous הרדס לע ססובמ ,Disney Top class םינווקמ םיקחשמב םניחב קחשל םיעיצמ ו .ולש םוחתב ןטק ןואג הז ,רוביג לכ .geeks רובע רפסה תיבב םתיא תולבלו ,ןורמק ו יסקל ,רשטלפ ,בילוא ,Chinu שוגפ .תוביסמו תואקתפרה ,הפי שבלתהל םיבהוא םה ,רעונ ינב םג םה זאמ .םהלש עדיה תא ןיגפהל ,םהב קלח תחקל םינימזמ םהו ,םינודיח אוה םהילע בוהאה שוביכה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הנושאר הקלחמ :ינסיד לפי קטגוריה:

Top Class ינסיד םיירלופופ םיקחשמ

.ילאוטריווה םוקיה ךרד עסמל תאצל ידכ ,התיכה ףוס דע תוכחל לוכי אל התאש וא בטיה ד .םילערומ eponymous רעונה תרדס לע םיססובמה ,הובגה דמעמה ינסיד םיקחשמה םכח םימוא

.אלמ ןפואב םהיתונורשיכ תא חתפל םילוכי םה ובש ,דחוימ רפס תיבב םידמול םה

.תויעבמ תעתרנ הניאו ,ןיוצמ תדקורו הרש םג איה .חצנל הל ראשנ הז ךיא תוארל וא אורקל ,והשמ עומשל יאדכ .דוע המ עדוי םיהולאו ,תוחור ,ןרוקפופ ,תורפרפח ,םידמגמ תודחפמש תויבופ ידמ רתוי .הניפב תבשל הל תנתונ אל איה לבא ,הליג ינב ןיב תיארנ יתלב ראשית בילוא ,ןיס אלמל .םילספו תונמאב הלגתמ ולש ןורשיכה .טקילפנוקל התיא ךלוה ןמזה לכ ןכלו ,גיהנמכ המוקמ תא סופתל תנעוט איהש טילחה Chay .רפסה תיב אישנ דיקפת תא יסקמ ענומ אל הזו ,םירבחל םיכפוה םה ךכ רחא לבא .ותוא דדובל לגוסמה םיוסמ ןורשיכ וב אצמיי דחא םויש הווקת דבאמ וניא אוה ,תאז םע .ולש ןיטינומה תא רערעמ הזש בשוח ,ותוחאמ ןשייב ןיידע אוה ,ליגר רוחב ותויהב .האלפנ הנתמ אשונ לכ לבא ,ראשה לכמ הנוש אל יכ הארנ רשא ,רעונ ינב םע תקתרמ תורכי .ןוויכ לכב טרופס תומושר םישלו בוט יכה דוקרל ,בשחמ תינכות לכ בותכל לוכיש ימ שי

.םהינפל תויתימא תוילגת םהל שיו ,םידלי קר ןיידע םה לבא .ןואגכ דלוויהל בייח התא יכ ,חילצת אל התא ,רעצה הברמל ,רבדה ותוא תויהל לוכי אל .תצק רוזעי הז ונלש ףיכה תאו ,השק הדובע ידי לע חתפל ןתינש והשמ שי דחא לכלו ,ןיט

.האלה רובעל ךירצש תומרה דחא והז ,הדובע םוי לכב .העש יפל הרוק לכה יתימאה רפסה תיבב יכ ,לבגומ םג אוה ךכל ןמזה

.חתפל ךירצ התא ,תונוכנה תובושתה תא ןתונ התא הפיאו ,םינוש םימוחתל תוסחייתמ תולא .ןנגוסמ תואריהל םיבהוא ןיידע םה ,ויה םימכח םידלי המכ הנשמ אל יכ ,הנפואה ןוויכ .ןוראה ןמ תולמשה תא רוחבל ,הז תא םהל רוזעל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more