סימניות
dot com םיקחשמ בלכ

dot com םיקחשמ בלכ

.םלועב בוט יכה בלכה םע קחשל לגוסמ תויהלו ,Dog Dot com םניח םינווקמ םיקחשמ חותפ .בשחמ קיזחהל וליפאו רופסל ,אורקל ,רבדל לוכי אוהו ,םס איה ולש החישה .םישנא לע ולש תויפצתה תא בתוכ אוה םש ,ולש ףדה תא טנרטניאב ליחתה אוה .יאולקו רלייט ,ירבייא :םידליל קר ודוס תא הלגמ אוה לבא ,החפשמב יח אוה .תובר תואקתפרה ךל ויהי םתיא דחי .עגפיהל םימעפלו ,ךלכולמ לבקמ אוה םיקחשמה ךלהמבו ,בלכה ילגרה לבא ,םכח םס תורמל .םיעצפה תא אפרלו ץחרתהל התא םא ןקתל לק הז .הקיטמתמ ותיא תושעל וישכעו
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים טוד בלכ לפי קטגוריה:

Games בלכ dot com לש תשרומה series

.דחי םהב לפטל םילוכי םהש ,דמחמ תייח םהל ןיא יכ .תוקוחר תוביס וסחייתהב ,םתוא ליחתהל םיברסמ ,םידליל םייח ילעב לש תובישחה תא םינ .ולש םיעינמה סיסב לע רצונש ,טנרטניאב םוק טוד גוד קחשמה תא הארהו עפומה לע םהל ר

.דיתעב ןיד ךרועל ךופהל םלוח ,םינשה ךרואל ץורחו ענכושמ וניא ירווייא .רפסה תיב תאישנ תויהל ,תויעב רותפל תעדויו תוירחאמ תדחפמ אל איה וישכע רבכ .בוט יד הביהלמו תודדועמה תצובקב הרבח םג איה .דומלל בהוא אל אוה ,הקיטמתמה לע ושיחכהל ןיאש ןורשיכ ול שיש תורמל .תונב דוחייב ,םישנא בוהאל ךיא עדוי אוה .תיתודידי השיגכ הז תא חקול ,הז תא לצנל תובורק םיתעל םהש ןיבמ אל ,םימת אוה ,תתל .תורצב םתוא בוזעי אלו ,ותחפשמ יבורק תא בהוא אוה לבא ,דימ דיגהל לוכי אל התאש יפ .השדחה הבובה תיינק תא םיקילחמ םה ,םימשא םישחו ,טקרמרפוסב הירוה התוא וחכש םעפ א .םידלי ידי לע קר ןמיהמ ,ולש דוסה הז לבא ,םאונ אוה יכ ררבתה בלכה .הז לע רבדל בהוא אל אוהש ינפמ אלא ,הוואגל הביס אל וזו ,לותח אוה ותשאב דוס ול ש .םישנא ילגרה לע גלגלל הנונש גולב טנרטניאב ליבומו ,דואמ םכח אוה ןטס .תורחא תויומד שי רופיסב .תינבצע איה םא טפטפל ליחתמש ,ןירווא ורבח יזדניל לש ורבח ,המגודל .רפסה תיב לש רתויב םכחה דימלתה לש תרתוכה רובע ןירווא םע הרחתמ קניפ לרק לבא

.רבוע תומר ,תובר תולועפ עצבל ךירצ התא ובש ,םיקחשמה םיקחשמ רובע דחוימב בושח הזו

.רפהל ןתינ אל הזה ללכה תאו ,ולש תוידוחייה תולוכיה לע םיעדוי אל םירגובמש רכוז ה .ךומסה רדחב שגליפ וא חראמה דועב ,ףטחב הז תא תושעל חילצמ ,יאשחב תורקל ךירצ לכה

.הניפב שיבכע ירוקב ןיינעתמ וא חרפ חרחרמש ליגר בלכ אוהש םינפ דימעמ ,םדא ידי לע .היגרנאה תמר תא שדחל ידכ תומצעה תא רוחבל דפקה

.הוורפ ליעמ הנקתו ,ףוגה לע תחתו םיעצפה תא רפת ,אפור ול יראשית זא ,עוצפו ךלכלתמ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more