סימניות
יקחשמ

יקחשמ

.יטסימ תואקתפרה ךותל ללוצ ,םניחב קחשל ןימזהל Evermor םינווקמ םיקחשמ .ישארה ןרבוא איהש ררבתהש הרענה - רותפל הלוכי הרט קרש ,תודוסלו םסקל םיכחמ םתא .רתוי רחואמ ולגתהש םיעוריאל התפיצ אלו ,ט'גירב הדוד תא רקבל התחפשמ םע האב איה .דיתעה תא תוזחל םירדחה םילוכי הבש ,הרזומ הזוחאב תויחל הכירצ איה .תובר תונכס עונמל הריעצה הפשכמה הלוכי ,םסקה תרזעבו ,ותרכהב .םוצע חטש לע הססתו היתואקתפרה ךלהמב בושח רבד םוש ספספל אל ידכ ,ךתרזעל הקוקז אי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םעפ לפי קטגוריה:

םייטנגמורטקלא םיקחשמ 10000 .ואולמב דבוע ןוימדה רשאכ ,ריעצ ליגב קר תנתינ וז תידוחיי תלוכי .דלי ראשיהל דימת ךירצ המשנב ,תורגבב הז ןורשיכ לע רומשל ידכ .ינסיד וידוטסב הרונ ,רעונה תרדסב הנושארל עדונ רשא ,Evermoor םיקחשמה לש הרוביגה

.הלש םה םהמ םיינש יכ םא ,החפשמב םידליה תעבראמ תחא איה .המיאה טרס זכרמב טעמכ אצמנש תיבב תמקמתמ ,רומרבא תילגנאה ריעה לא הקירמאמ תרבוע יקחשמ

.ותיא דדומתהל הצלאנ הרוביגהש רתויב ירותסמה רבדה אל הז לבא .םימיהדמ םירופיס תבתוכ טושפו רפוס איה המא יכ םא ,םייק ןכא םסקש ןיימדל וליפא הל

.דיתעה תא תולגל לוכי התא הזה רדחב יכ ררבתהו ,לעופב הרק הז ןמז המכ ירחא

.םירזומ םיעוריא תמאב אוה תיבה יכ ררבתה הרהמ דע לבא .דיתעה תא תונשל לגוסמ אוה יכ Averin רתויב ההובגה איה יכ הניבמ הראט ,ףסונב

.ןטק ךכ לכ דימת הז לבא ,בהז טוח הקוקז איה ,תאז תושעל ידכ .םח הבהלב ףורשל אל םיגורא טוח יכ רהזיהל שי לבא ,םינשי םירבד תפירש לש התשמ רדסל

:רומרווא םיקחשמהו הרדסה יעוריא ירוביג .תורחא תומישמ רובעלו םתיא םילזאפ הברה רותפל ,החפשמה ינב לכ תא שוגפל ולכות

.תוציב אשד לש בשע םע תימוקמ תונידע םע םיחרואה לפטל טילחמ ,םתוא שגופ ריעה שארו .םידיחפמו םירזומ יד םיארנ םיעוריאה ןושארה עגרהמ

.תלדה לש ינשה דצב השיא התאר ,לוענמה רוחב הטיבהשכ ?םשל העיגה איה ךיא לבא .חתפמה תא אוצמל םדוק לבא ,ריהבהל ךירצ הז

.םילזאפ לש דחא וא ןורכיז יסיטרכ ףוסאל לוכי התא ,תשוב יתב םע םייסמ התא רשאכו ,ן .רתוי תובר תועתפה גיצי רשא ,ירותסמ תיבב םירוביג לש תונומת םע תונומת הלא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more