סימניות
Escape בויק ןמ קחשמ

Escape בויק ןמ קחשמ

.םניחב קחשל םינמזומ היבוקה ןמ החירב לש שגרמ ןווקמ קחשמ הזכ לבא , .אצומ אוצמל ךרוצ שי ונממש ,םישק םיאנתב ןקחשה תא סינכמ ףיכ לש הרד .רכומ אל ירמגל רדח וא ,תנחט ,ךלש רדחה ,ןורטאיתה ןמ חורבל הסנ .היצקארטניא םייקל םהבש םיטקייבואו תויומד ףקומ התא .רתוי בורק היהי ןורתפה זאו ,הנוכנה ךרדה תא אוצמל אוה רקיעה .הכובמ ךותל םיללוצ םהש יופצ יתלב ךכ לכ ןיידע םירחאו ,לעוג םירחא .רבד םוש תרחא ,תויתריציו ץמוא ךירצ התא ,תאצל ידכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים בויק ןמ החירב לפי קטגוריה:

?תייבוק חורבל קחשמה והמ

.אבה בלשל ךישמהל דימ לוכי התא ,דחא ףיכ רבעש ירחא זא ,תואסרגב גצו .דחא לכ םע ליחתהל לוכי התא ,ךרד לכב הלילעה ידי לע םירבוחמ םניא ם

.ליבשה לע הכילה שלב וא שלבל ךפוה התא .אצמיהל ךירצ קר הז ,אצומ שי דימת לבא ,םהלש תודוכלמה ,אבה בצמב

.םג אוצמל םיבייח םה קר ,םידחוימ םיטירפ שי הז ליבשב .רזומו יופצ יתלב םימעפל ,דדובמ םוקמב םירתתסמ םלוכ .האצות גישהל לכות רתוי רהמ ,יתריצי רתוי בשוח התאש לככ

.תובושת שפחמ דימת םידליה לש ינרקחה חומה יכ ,קפס ןיא .ידמל תובר תויהל תוכירצ ,תונורתפה קויד רתיל וא ,תובושתהש םושמ ,י

.תורקל לוכי רבד לכ ובש םוקמ בשחנ דימת ןורטאית יבלשב .רבד םוש עתפומ אל דחא ףאו ,ריוואב קר םיבובז היזטנפ הנה .ויפב גרבמ אצמי אוהש ילמרונ לוקש ,ולש םיסיכה ביבס טטחל ןמז ותואב

.ןויתיפה תא אוצמל חוטב תויהל ידכ בוש ביבסמ לכתסת .ןוראב תויהל תבייח איהו ,ןויתיפל הקוקז איה לבא .יוקינה תא ידמ בר ןמז ומלעתה והשימ ,הארנכ ,ררבתה זא לבא ,רזומ או Escape טנרטניאב הייבוקה ןמ קחשמ

.ךלש בצמה לע עיפשי טלחהב הז לבא ,יופצ יתלב תויהל םג לוכי סופתל

.ונממ תאצל ךיא עדוי וניאו רדחב רוגס רוביגה .רובעל בושח הז םרוג םג לבא ,םינתשמ תולילו םימי ,רבוע ןמזה .חריל תחתמ תוריהב םילבקמ םה לבא ,םוי רואב םיארנ יתלב םה םימיוסמ

.םש םיאצמנ םישדחה םיטירפה בור ,עיתפמ ןפואב .ללחב םתוא ליחהל ןכמ רחאלו המכ רבחל תוסנל ,דחי םתוא םישל .הנקסמה לש ןירותסמה תא םורפל ןויסינב ישומיש היהי הברה יכ קפס ןיא

.היפב טטחל ליחתתו תידוס השינב ךלש אתבס תא אצמתש דע ןתמה ,רתויב א .הנקזה השיאהמ םיינישה תא ריסהל ךיא לש ןוכנה בולישה תא ושפח ןכל ,

.והשמ תושעל ךירצ ,ותומי וירוהש הצור אל אוה םאו .םישגרמ לבא ,םירדוק תוחפ אל ,םירחא שי ,הלאה םירופיסל ףסונב .רוביגה לפונ הבש היבוקה לש תויצאירווה לכ תא רוקחל ליחתהל ןמזומ ה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more