סימניות
Life Game שולשלח

Life Game שולשלח

.םישלח םייחה םינווקמ םיקחשמ עיצהל ףיכ טפירקס .תונשל שיש תומד לש דיקפתה תא קחשל לוכי התא םיישפוח ירמגל .ןמצע לע תויולת תונבה ובש ,אפלא רכז תויהל ךירצ אוה ליגרה דיספמה .ספאמ ליחתהל ךירצ התאו ,השק תויהל הכירצ הדובעה תאו ,וליבשב בינגמ .תורחא תושיכרו רשוכ רדח ,יפוי ינוכמ ,םידגב רובע םלשל לוכי אוהש ך .ימוקמה יפויה לכ תא םיסקהל הליל ןודעומל עסיי אוה ובש ראופמ תינוכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םייח שולשלח לפי קטגוריה:

Games רובע םייעובש :שלח םייחה macho

רפוס .לאידיאה תא תוקחל ידכ ךרד לכב הסנמ ,וב תוהבל םירענ / תונב הצרי א .ירשפא לבא ,לק אל הז בינגמ תויהל ,ןכ .שלח קחשמה ייח לש הלילעה תא הארי ,האנ ךיסנ ךופהלו "עדרפצ" לש רוע

.תושעל לק אל הזו ,הדובע הברה תושעל ךירצ התא הז ליבשב .זוזל ךירצ התא זא ,םימי 14 קר לש הזופרומטמ ןמז הברה ןיא

.םייחלו ומצעל סחיב אלא ,קירבמ ןיזגמ לש הנומתל םיאתמ אל הזש ללגב .וינפ לע םומעה טבמב טיבת קר .הז גוס םע רשקתל הצור אל ,םיליגר םישנא לע רבדל אלש ,רתויב דירטמה

.בינגמ תינוכמו םירירשה ירירש רשאמ תוחפ אל םיאלפ תולעופ תיבויח הש .תינכותה תובקעב ךלנ ,םייחה ךלמ תויהל לוכי התא ,ןנגוסמ הארמ לעב ק

.ךופהי רוביגה ימ לע תוירחא חקול התא ,שלח אוה קחשמה ייח לש הלילעה

.הובג רכשב הדובע שפחל ליחתהל ןמזה עיגה ,םישודיחה לכ רובע שרדנ ףס .וייח חרוא לע עיפשמ םג קיזחמ םדאש םוקימה ,בגא .השעו הנק תויהל ידכ הברה ראשנ רשא ,םיפסכ קפסמ הז ,ונלש הרקמב

?רוחבה לע תאזה החותמה הצלוחה המו .םישדח םירבד רובע תונחל תכלל אוה אבה דעצה זא ,בוט אל הז

.המישמה לש בושח קלח םה יטסלא ירירש .לזרבה תא רורגל ול ןת ,ןורדסמל ךלש הקלחמה תא חלש .אוושל ואצוה תוחוכהש ךכ ,תויטנגלאב רתוי תצק םיבשוי םידגבה וליפא

.הזב םיזגהל לק הז תרחא ,ריהז תויהל ךירצ התא ןאכ לבא ,םיטישכת תצק

.תומלשל שיבכה לע יפוסה עגמה היהי שלח תינוכמ לש םייחה ,קחשמה ךלהמ .הייחד לש ששח אלל ,םיקטוקסיד תוכיסנ לש םביל תא שובכל תכלל לוכי ה .רתוי תומאות תורבג המכו המכ דוע שי ,האנק ררועמ הזכ ןמלטנ'גב תורי

.ירשפא יתלבה תא גישהל ךל רשפאמו ,םינקחשה תבוטל אוה ילאוטריווה םל .טירסתה רדוחש רומוה הנהנ ,ףיכ ךל היהי הז עוצעצ .ךמצעב והשמ תונשל הצור םג ןכתיי ,םיפיה םידגבה תאו ליגרתה תעפשה ת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more