סימניות
Dont starv קחשמ

Dont starv קחשמ

.העווז ירופיס ינימ לכ םיבהואש הלא תא בהוא Dont Starve םניח םינוו .םיניוע םירוצי םייח ובש ,ארונ םלוע חלוש ,תינוכמה תא איצמה ןוסליו .הקתפרהה לכ ךרואל םיפודר תורחא תוצלפמ םיירזכא םיריזח ,תויצטומ ,ת .דורשל השק רתוי הברה ,הפ תומל לק .םיטקייבואה ןמ םילכו קשנ ילכ ,תודוכלמ רוציל ,חטשה תא רוקחל .בערמ תומל אל ידכ יאלמב תויהל ךירצ ןוזמ ,ארונ םירוצי ידי לע ףקתו .ךלש תויפשה לע רומשל ,התיבה רוזחל הסנ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
10000Dawn Stargames: לגרתהל die .דחוימ םסק גיאדמ עגר לכב םיאצומ ,םהילע גנעתהל ךיא םיעדוי אל טושפ .בראטס ןוד לש הלילעה ידי לע הנכוהש הקתפרההמ תונהיל ולכות ,םיללצה

.inhospitable תומדא ךרד רבוע התאש ומכ םתוא סיבהל השק רתויו רתוי

:ידמ תרדוק הסרגב קר ,םייצרא םיפונ לש היגולנא תוארל ןתינ ל .ןאכ םייח ליצהל לוכי ליגרה םלועב לבז בשחנש המ .קשנ ילכ וא םילכ תושעל ,שא לבקל ,תדוכלמ תונבל לוכי התא אצמנ לבזה

?ירזכא ךכ לכ םוקמב ראשיהל הצור ימ - ןבומ הז .ךשוחב תוינש 5- מ רתוי ראשיהל אלו תוארוה לש​​ הקפסא דימת עצבל ידכ .חוטב תוומ הזו ,דימ וב ועיפוי םינכוסמ םירוצי ,ביבס סנכתמ ךשוחה ם .רתוי לק תויהל ךפוה אוהש ךכ ,רעיה תא ותיצה ,דיפל תונבל וא שא ריע

.שדחמ ליחתהל ךירצ אוהו ,גישהל חילצהש המ לכ דבאמ אוה ,ולש תוינושא .תושעל ךירצ המ הפיאו ,תכלל אל ףידע הפיא לע זמרמש המ ,ןויסינ אוה

.המצע הנכסה רשאמ םינז רתוי דוע הנכסל הכחמ יכ ,םיחותמ םיבצע ,רעי .הזל רשקב רבד תושעל ןתינ אלו ,ותוא ףוקתל םיאב םיבלכ םימי המכ לכ

.תוברק םירדסמ תובורק םיתעלו ,הריתסב אל םג םה םמצע ןיבל םניב ,תאז .בנגתהל ידכ בצמב שמתשהל לוכי התא ,Dont Starve קחשמה לש וז הנוכת

.םיילאיצנטופ םיביוא לש הללי תחת ילאיצנטופ רצוא רובע רבק רפוח התא .ףוריט לש הנושארה תושדחה תויהל ,ךלש שארב וא ץוחב םיעמשנ השיחל תו

:ושגפת קחשמה Dont Dont ךלהמב ,זא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more