סימניות
ןכוסמ קחשמ קשנ

ןכוסמ קחשמ קשנ

.קחשל םישנא 4 דע ןימזהל ןכוסמ קשנ בינגמ םניח םינווקמ םיקחשמ רפוס .יאה לע ששואתהל קשנ םהל תתל ,ךלש םירוביג רוציל ,תוחתפמ ץיפהל .חצני דחא קר םהב ,םיימניד שא יפוליח ואצמת וז הרוגס עקרק תסיפ לע .ךילא ךייחל היהי לזמה זאו ,תכרעמה ביבס עונל תוריהמב ,םיסונובו קש .בשחמל תויומדה ראש​​ לש הטילשה תא דיקפהל ,דבל תונהיל לוכי התא ,הלא .קשנמ חדקא קר הלחתהב יכ ,דמעמ קיזחהל זא ,ןכוסמו קיחצמ תוחפ אל או
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןכוסמ קשנ לפי קטגוריה:

ןכוסמ קשנ םיקחשמ שגרמ .יטנטילימה תאו םיריעצה תא בהוא טלחהב םה יכ קפס ןיאו ,םיקחשמ ןכוס

.תממעושמ היהת אל התאש ךכ ,ורכזוהש תונוכתה לכ תא םיללוכ םינכוסמ ק .תדחוימ המישמל םילפונ םה ובש ,ירויצה יאה לע תשגרמ הקתפרהל םיכחמ

.תויחל םוצע ןוצר םהל שי לבא ,קשנ אל ,םילכ םהל ןיא .םהלש הירוטירטה לע ןגהל ,ןוזמ לבקל ,טלקמ תונבל ,םיטירפ תיבה יטיר

.יתימאה ברקה תא ליחתמ הזו ,הזכ ןומטמ אוצמל ךרוצ שי .המידק םימדקתמ םיגיהנמה ,עבקנ תויופידעה רדס ,םיחקלתמ םיתומיעה זא

.טימניד תולקמ גוזו חדקאב םישומח ,ברקל רתומ דימ םה לבא ,תונבל ןמז .דויצ לש םומינימ םע רבצ היהי ןויסינה לבא ,רתוי קצומ לנסרא זא האר .תוביתב לוענ ,םימשה ןמ לפונ ומצע אוה יכ ,לכתסהל ךירצ אל קשנ .םייקה לנסראב היילע לבקי םדוק וילא עיגמש ימ

:רבד לכ תויהל לוכי הז

.תרפושמ תויהל הלוכי וז העפשה ,םירזיבאו םידגב לש הרזע םעו ,קיחצמ .הלעמל תפרוצמה זוורב םע םיקיחצמ םיעבוכ שי רחבמב ,המגודל .יאה לע תתל וז הרוצבו ,ולש םידגבה תא לישפהל ,תוסוכמ תויהל לוכי ץ

.הלחתהה לע ץחלו ,הדובעל ךלי אוה ובש קשנה תא רוחבל זאו .לודג לאיצנטופ םע בינגמ עוצעצ תמאב הז יכ ,תוסנתהל הסנ ,יללכ ןפוא

.םיעוריאה תליחת ינפל עבקיהל בייח הזה עגרה תאו ,תינכותה ידי לע לה

.י תוצצפב שמתשהל ,T בתכמב תוריל .תוצצפ שמתשמ "-" ףקמ ,* - תיבכוכ הרוי ." הדוקנ איה הצצפה יכ .0 יריה לעו ,"
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more