סימניות
Terraria יקחשמ

Terraria יקחשמ

.אלפומה םלועה לש תושק תומר רבוע ,קחשל ידכ Terraria םניח םינווקמ .ןמז הברה תולבל ולכות הילעש עקרקה תא אורקלו רוביג רוציל .סורהלו תונבל ,תונבל תלוכיה ,םייגול םילזאפ ,תוצלפמ םע םיתומיע ,ם .תומישמ עוציבב עייסי ךל ףרטצהל הגרדהב רשא םיבר םירזע .דועו רחסמ ,היטמולפיד ,בוציע ,יופירב תוישומיש תויונמוימ שי םהמ ד
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

Games Terraria:

ןכוסמ םלועה תא שובכל .ןויגיהה חוכו קשנ אלל דורשל השק ובש תועתפה אלמ ,ןכוסמ םלועב ךמצע .םייח ליצהל לוכי עגר לכב Terraria קחשמה לש םיחותפה םיבחרמב אשונו

:הלאכ תולועפ עצבל ןנוכתהל ,חונ לבקל ידכ

:וצלוחש םייעבטה םיטנמלאב שמתשהל דציכ הארי ידוחיי רישכמ לש .ךירדמ אוה דימ טעמכ עיגמש דיחיה .הכחי אל אוהש יפכ ,ול הצקוה רדח ובש תיב תונבל ךרוצ שי

:היהי NPC ראש ןיב .תרציש םלועה לש םינוש םיקלחב ושפיח תויהל םיכירצ םה ,הרבחל ופרטצי .יבשב קמנ ,קוניצב הכחמ ףשכמ םע יאנוכמו ,לטסירק בל שפחמ התא רשאכ

.וצלוחש םיבאשמה תועצמאב ,ךמצע תא תונבל ידכ ץוחנ ראשה לכ

.ךלש ןולאה שרוח תא לותשל לוכי התא ,םיחלוקמה םיטולבה תא יתפסאש יר .םירחא םירמוחו רמוח ,ןבא ,תכתמ רבוצ ,ראשב תושעיהל ךירצ רבדה ותוא

.דיחפמ ןמזה עיגמ הזשכ הלילב תאצל דחוימב ןכוסמ הז .ויתומוקמב םידדונ ,Terraria קחשמה לש םוצעה בחרמה תא רוקחל ןמזה ע .סבומ תויהל םיביואו תורצוא ,תודוס ,ולשמ תונכס שי דחא לכל biomes:

םיארקנ ןאכ םימוקימ .רצואה רתתסמ הבש ,הדימריפה רתתסמ םהבו ,תולוחב הסוכמ אוה .םיפרוט םירופיצו הלמנה תוירא ידי לע רמשנ אוה .ביבסמ טטושל תורחא תוצלפמ םיגניקיו םידלש לבא .רחא םוקמ םושב אוצמל לוכי אל התאש דואמ םירידנ םיטירפ לבקלו םיביו .האלה ךישמהל לכות םלועה לכוא תדמשה ידי לע קרו .םיבר םיבושח םיטנמלא ררופתהל היהי הז ,הכזת םאו ,ברק ודל Cthulhu .רתוי דוע יביסנטניא ןייפמק לומ יכ ,שדח קשנ קזח ןוירש רוציל ,םתוא .דחוימ קשנ םע ,הלילב קר ותוא גורהל לוכי התא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more