סימניות
Nensi Dryu יקחשמ

Nensi Dryu יקחשמ

.םיילילפ םיקית חנעפל רתוי הבוט הרטשמהש ועדי םעפ תישארה תומדה .דוש וא חצר תריז ,רפאה תא תוארל ןתינ תובורק םיתעל ותוא תלדגמ תיכוכז תרבחמ םע ן .רחא עשפ חנעפל יסננ ףרטצה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Nensi Dryu לפי קטגוריה:

Nensi שלבה תרדס :רד istoriy

.יסננ שלב לש דיקפתה תא תקחשמ איה םוקמ לכבו ,םינוש םירופיס םישולשמ רתוי ונפסא , .ארונ עשפ לע רפיס אוה ,הדלי ןולמב הייהשה תעב ,ימוקמה האירקה רדחב תינרפסכ הדבע .זמרה תא אוצמלו תויאר קיפסמ ףוסאל םילגוסמ ויה אל חטשה לש קימעמ דומיל רחאל יליל .ןברוקה לש התיכל עברא תועווז דשחנו ראשנש דיחיה רבדה

.תיסורב Nensi Dryu קחשמ תא קחשל לוכי התאו ,םייטסימ םימעפלו ,םינכוסמ ,םירזומה ם .ונילא הרזחב וסחויש םירבד שי םימעפל לבא ,ידוחיי אוה רופיס לכ .ףיכה לכ םע ךלש תואקתפרהה ליחתהל לוכי התאש ךכ ,םיעוריאה ךלהמ לע העיפשמ הניא וז Nensi Dryu תשרב םיקחשמ

.ילילפ ברוא ףוקתי אוה ,בוכיעה םאו ,הרוביגה ררבתה ובש ןכוסמה בצמה ללגב תויהל לו .ויטרפל בצמה תא דומלל ,החטבב ביבסמ לכתסהל לוכי התא ,ללכ ךרדב לבא

.םיישק םע תדדומתמ איהש םעפ לכב לבא ,רתויב םינכוסמה םירבדה בייחתהל המכחו הזירז

.םיינרדומ תורבק םיקיתע תורבק זוזבל ,םיירותסמ םיצפח ,ןויב ינוגרא םע תותצה ,תיעד .דבוע הז יעוצקמ ךכ לכ ,ירשפא יתלב וניא רבד םוש ,הל המדנ

.הינסכאה לש תונבה תונוירב יבגל בטיה תמאותמ הדובעה תא תוארל ולכות ,המגודל .עשופ ךרוצל אוה דוסה המ ררבל ויהי תווצה ירבח

.םיירותסמ םיעוריא לש םלועל םירמייג רויצ ,םינרקסמ תוחפ אל תויהל םיקחשמ .םירופיסה רגפל ךכ ,רתוי קוחר עיגהל תופצל לוכי התא ,הרדסה לע דובעל םיכישממ םיחת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more