סימניות
םייח תדלפ יקחשמ

םייח תדלפ יקחשמ

.םינש תורשע ךשמב ורבעוה םתאש םכמצעל וראת ?הכחמ דיתעה המ .םינמזה לכ לש םנוימד תא הררוע וז הלאש .םניחב םתוא קחשל ךתוא םינימזמ ונחנאו ,תאצל שי םינווקמ םיקחשמ הדל .ידמ ירזכא ךכב בשחתהב ,ףורגיא ןמאתמ רסאנ םישנאש אוה ירקיעה אשונה .תונוכמה תא םיעינמש םיליעפמל וכפה םישנאו ,הריזל וסנכנ םיטובורה ו .חצנל םיצור םלוכ יכ ,שגרמ ןיידע הזחמה .םוטא טובורה לש הגהנהה תא חקול ,התאו הז תא הסנ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים םייח תדלפ לפי קטגוריה:

Games

דיתעה לש הריזב היח הדלפ .םיטרסו היזיוולט תוינכות ,תורוטקירק ןה תוארשהה .בורקב ררחושי בשחמ עוצעצש יוכיסה לדג ךכ ,רוקמה לש רתוי הובג גורי .הדלפ Live םיקחשמ ומכ ,םינבו תונב רובע ידעלב םיאשונ םנשי ,הז סיס ןווקמ קחשמ תיתימא הדלפ

?םייפקשמל םיקקותשמה םידהוא לש תושגרתהה םע תושעל המ לבא

.Robobox דבוע וישכעו ,ומצע ףרגאתמ םעפ התיה תישארה תומדה .ידמל יטנגילטניא אוהש ררבתהש ,החדנש טובורב לקתנ דחא םוי

.ףוגב ןורחאה ףחדה דע םחליהל ןכלו ,באכ שיגרמ אל יכ תילאוטריו הריז

.תע לכב תאז תושעל לוכי הריזל ותוא חולשלו ולשמ םחול שוכרל הצורש י .תונמוימ תולועפב יולת ברקה לש האצותה תאו ,ןונגנמ לע טלושה ליעפמל

.לוהינל ריהמ ,רתוי קזח וליפא קזח םדא ךופהל תונמדזהה תא םג ומכ ,ן .רפתשמ םג אוה יכ ,ודגנ דומעל השק יד הז לבא ,תיתוכאלמ היצנגילטניא .תונוש םיכרדב םיקחשמ Live Steel קחשל ןתינ ,תאז םע

:הצרתש תויורשפא רפסמ ורצי םימזיה .ברקה הדשב םג אלא ,טרופסה שרגמ לע קר אל םחליהל לוכי התא ,המגודל .םישלופ םיביוא ינפמ ץראה רודכ לע ןגהל ידכ הבושח המישמ התיה Atom

.ץורפל תדמוע המחלמהו ,םיברקתמ םינפקותה .המישמה םע דדומתהל ורזעיש םיטנמלאה לכו קזח ןוירש ול ןתונ ,טובורה

.שדח והשמ תחיתפ ,םוי לכ הדלפ תויחל םיקחשמ םניח קחשל לוכי התא יכ .תרכומהו תרכומה הריזל המוד ךכ לכ ,םיחותפ םיחטשו םירקנוב לש הרוצב

:דיקפת קחשל תונוכתה לכ יכ ,חצנל דימת אל קזחה .יניצר הרחתמ ךל השוע הזו ,ךפוה התא הסונמ רתוי ,קחשמ התא רתוי תוב .תויתוא וא םירפסמ רחא שופיחה תא חותפל טושפ ,אשונב ראשיהל לבא ,הר .טרסה ךותמ תורגסמ לש עקר לע ןותנ םיטנמלאה תא שפחמ ,עגריהל לוכי ה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more