סימניות
בותכו אורק עדוי םוט קחשמ רפוס

בותכו אורק עדוי םוט קחשמ רפוס

.ימצע רופישל קסועה ,קחשל לוכי דלי לכ הבש ,םניח ןווקמ קחשמ רפוס יבתכמו םוט םע ת .רבכעה לע הציחל ידי לע םתחיתפ ,תוהז תונומת אוצמל ךירצ קתרמה ןורכיזה סיטרכ םיפס .קוידב היהי שוקיבה יכ ,תונבו םינב לש בוהאה רודיב - העיבצ .תילגנא הפשו הקיטמתמב םירועיש הז - בושח יכה לבא .הברה הדילג ךיאו םירפסב בותכ הז ,םהידעלב עדוי אל ,רתויב םיבושחה םה הלא תונילפי .םוט דלי ריזח ,הכיסנ ,המודאה הפיכה םע המיענ השיגפ אוצמל לכות
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים בותכו אורק עדוי םוט רפוס לפי קטגוריה:

Poleznye םוט רפוס קחשמ gramotei

.עגמה ךסמ לע תויביטלופינמ תועבצא רתוי תובורק םיתעל לבא ,רבכעה תא זיזהל ,תדלקמב .תודועתו םוט Super קחשמה לש רופיסה םע הרוקש יפכ ,ישומיש עדי ךותמ רויצ ,ילאוטרי

.תולימ ךכ תורחאו תורבהל םדוק םתוא בלשלו תויתואה תא אטבל הנוכנ הרוצב ילגנאה תיב .הלש םילימה רצוא תבחרה ךות ,אירק עדמ רוכזל ,רהמ םידמול םידלי ,ךכיפל

.הבהא םירפסו םיסינ ,תודגאב םינימאמ ,והשמ דומלל הצורש ימ לכ םש שי .תומצעמ םהל םינימז רשא ,בותכו אורק עדוי ךלש ןודעומה ןגרואמ םלועה לש םיידממ תלת .חוכ ארק םוט לעה ךפוה ,םוט ,דליהו ,םילימה לש ןחוכ תא המודא הפיכ ,םשרמ לש וחוכ .רופיס לכב חותפה שיבכה םהילא ,רוזעל ךמסומ ,טנרטניאב קחשל תודועתו םוט רפוס יקחש .םכתרזעל םיקוקז םירוביגה ןמ והשימ ילוא ,לכתסהל ,שיש עגרב

.תורחא תויונמוימו תאז םע דחי חתפל חקל בשחמ ,אורקל םידליה תא דמלל היצמינאה תרדס

:ןוויכה תא רידגהל ,תאז תושעל ידכ .תושעל הצור המ ,םירוזא רפסמ םיקחשמ םגו .הקיחצמ הנומת רייצל הצור טושפ םיריעצ םירמייג רתוי וישכע ילוא .רקחמ ותואב דימת אל ,רדסב הז םג ,ןכבו .םיעבצה םיעבצה תומש תא ןנשל םידליל הרזעב ליעומ םג אוה רויצה ללגב דחוימב .ינשה םע דחא הינומרהב םהש ךכ ,םידדובה םיקלחה לע עבצ ליחהל ךרוצ שי ,ףסונב .דוע ףיסוהל ידכ דחא עבצ תרסה ידי לע האיגשה תא ןקתל לק דימת ,שבתשה והשמ םא

.תונוכנה תויתואה תריחב ,ומש תא בותכל ,תודגאהמ רוביג לכ חקינ םא .סיטרכה תריחב ידי לע ךלש ןורכיזה תא ןמאל וא םכלשמ רוביג רוציל לוכי ןיידע התא .םינקחשה הרזחב םילעפומ יסיטרכ םושמ ,םייולג םניא םה ךא ,תוישארה תויומדה תא םירא .עורז לכ לע ץחול התא םא ,אצי הנומתה תא האר .רתאהמ ומלעיי םה ,םיהז םירויא אוצמל ךל שיש עגרב .רמייט תודקמתה ךות ,רצק ןמזב המישמה תא עצבל תוסנלו תודוקנ םירהל ,תוגוזה לכ תא

.הבבוש הרוצב הז תא תושעל רתויב הלקה ךרדה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more