סימניות
חרי ינאש םיקחשמ

חרי ינאש םיקחשמ

?ילוכנלמ הז תא שיגרמ התא םאה :םש אלל .הזילע הרוביג םע עשעתשהל הנול ינא םניח םינווקמ םיקחשמ חותפל זאו .םימוד ךלש םיסרטניאה ןכלו ,רענ םג איה ".הרושב שולש" תובר הפי םינינפ לבקל ,עבצא -tac -קיט לש ףיכ ןחלושה .םירבח םע עוסנל ידכ םילגלג לע ריבעמ וא וקסיד ךלוה דימ איה ,רתויב .חריה לש רלור תויליגלג לע טולשל ךרטצת לבא ,ןמקפ לש תימוקמה הסרגה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןל ינאו לפי קטגוריה:

Luna ינא קחשמל הרדסה ךותמ

.תישארה תומדה לש ירוקמה םשה טעמל ,הנוש היה אל הז ,רעונ ינב רובע ?רעונה תביבסב ללכ ךרדב הרוק המ .תוצראה לכמ רעונ ינב ברקב עובט הזו ,הברה דועו ,תויליגלג לע קילחה חרי ןווקמ קחשמ ינא

.תולק תויעב םע דדומתהל ךיא ,המקוה תינכות ןיא ןיידע יכ הז לבא .וישכע עגר לכ הנהנ ,אובל םויה לע בושחל אל ,תונהיל רעונה ינב ראש .סרייא סונאובל רובעל וטילחה הירוהש דע ,חריה םע היה הז ךכ .תיתימא הידגרט אוה ליגרה םייחה חרוא תאו םירבח ןדבוא ,םידלי רובע

.הנתשה בצמה תא תוריהמב םיאתהל תנמ לע תנתינ רעונה לבא .ורקחנ םרטש תואקתפרהל םיעוריאה תלוברעמ תא םיחקול ,םירפתשמ רבכ םי

.יעבט יד הארנ חרי ינא קחשמה לש הארמה וישכעו .םהילא הדהא יד שיגרמ התאש ךכ ,רומוה םיאלמ םה ,רוקמה ומכ

:רתויב םסרופמה םיללוכ םירנא' זה ןיב .הינפ תא ריאשמ אל ךויחו ,בוט חור בצמב דימת איה הרוביגה ,הארת .םירבח לש רוסחמ הל ןיא ,תיתורבח איהש רחאמ .ןהוב-קאט-קיט ומכ ,חול יקחשמ םתיא תקחשמ איה .םיללכה תא בטיה ריכמ התא ,הזה ירלופופה קחשמב תוישיא תומושר עבוק

.םירבח םע םיפלק קחשמ םתס וא קטוקסידב דוקיר ,העיסנ ,סניפאמ תייפא .החמש דימת ךלש הרבחה ,הקוסע הרוביגה המ הנשמ אל .חריה ינא קחשמה תא חותפל ,בצמ לכב הילא ףרטצהל תולקב לוכי התא ,ןכ .ומצע חריה תא למסמ ,תויליגלג םע טולשל ךרטצת ,הבוהצ היינמחל םוקמב חרי ןווקמ קחשמ ינא

.חריה םע היצפוא שי רייטילוס סיטרכ לש םידהוא רובע .תופילחב םיפלקה תא לפקל הסנמ ,קחשל ליחתהל דימ לוכי התאו ,ףיכה תא .םילור לע פמרט תחקל ךתוא ןימזמ וא תובר תונומתהמ תחא לכ רובע גוז .שיבכה תא םימסוח םיטקייבוא םיעיפומ ןמזה לכ הז ינפלו ,רתויב הלקה

.ץצונ ןח ינבא ףוסאל וכרטצי הרדסה לש םירוביגה ובש ,"תופיצרב השולש .םיקותמ סניפאמ תופאלו חבטמל תכלל לוכי התא זאו ,ילאוטריו גנופ גני .םיעטה ןוכתמה דוס ןומט ובש םיוסמ רדסב ףיסוהל שי ביכרמ לכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more