סימניות
Knight יקחשמ קיימ

Knight יקחשמ קיימ

.חתפלו קחשל םילוכי םהש ךכ ,םיריעצ םינקחש םניחב םינימז Knight Mik .תאז ךתוא דמלל ןכומ אוהו ,המישמ לכ תולקב עצבמש ,ץימא ,אלפנ ריעצ .םימסק יוקיש חבטת הבש ,תימיכלאה הדבעמה - םסוק לכ לש םישדוקה שדוק .םיטרפה ןמ החפשמה למס תא רזחשל ןכמ רחאלו ,הריט תונבל תוסנל זאו , .ךלש הריסל רובעל םיגניקיווה רוזעלו ,הכיסנה תא ליצהל ,Knightly רי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים טיינ קיימ לפי קטגוריה:

Games ןטקה לטנ' גל קיימ טיינ .םהילע תוססובמה קחשמ תואסרג רוציל ןכמ רחאלו ,תורוטקירקו םיטרסב ו .ץימא רוביגל הרבחה תא ךפוהש המ ,קחשל קיימ טיינ םיקחשמב ועיפוה תו

.האבה המישמה תא עצבל ידכ המידק רהוד ץמואב קיימ ,תינח חינהו שמשה .ףתכה לע אוה .הזילע הגיגח ןגראמ אוה האבה םעפבו ,ארונה ןוקרדה תא סיבהל ,הכיסנה .םניחב קיימ טיינ םיקחשמ תחיתפ ידי לע ןמיהמ תויהל לוכי אוהש ללגב

:תורחא תויומד שוגפל ולכות ,רתויב ןטקה ריבאה ףסונב

.היצנגילטניא ,תוזירז ,תוזירז ,האצמה רשוכ הארמ ,תומישמ הברה עצבל .תושגרתהה לש הארמה תא דבאל אל ,דליה תוחתפתהל ןווכמ אוה עוצעצ לכ

:הלאכ םינוויכ ידי לע ופחסיי תונבו םינב .ולש הבוהאה הכיסנה תא איבהל לכויש ידכ ראופמו לודג תיב ךירצ ריבא .ךתרזעל ברסי אל לבא ,ראופמ הנבמ תיינב לש המישמה םע דדומתי אוהש ט

.ןגמה לע קשנ לש החפשמה ליעמה תא שדחמ רוציל ךירצ התא וישכע .רוקמה לע לכתסמ ,הז לע רוזחל הסנמ ,קיימ טיינ ןווקמ קחשמ ידכ ךות .תויטנתוא גישתש דע וזכ הרוצב םתוא בלשמה ,עבצ לש םינווג תאו םיטרפ תשרב םיקחשמ ריבא קיימ

.הזה יליצאה עוריאב קלח תחקל טילחה ריעצה ריבאהו ,לצניהל תבייח הכי .םילושכמ ינימ לכ אלמ ,שיבכה ךרואל ץר אוה ,סוס לע בכור .םיטישכת םע תובית תויהל םייושע םה ןכש דחוימב ,ינמוי תויבח ינפ לע .ךלש תובידנ תונתמ לע הדות יריסא ויהי םהו ,תורתומ םיבהוא תוכיסנה

.הגועל םיחופת ףוסאל ןגה לא ריעצה סנכנ ,תשקו ץחב שומח .ןווכמ בטיה תוירי םע תוריפה תא ליפהל טילחה אוהו ,םתוא ףוסאל קר ן

.םיביכרמ לש ןוכנ בוליש תועצמאב םסק ייוקיש המכ לשבל ךירצ התא ובש .עורג רתוי והשמ וא הדפרקל תועטב ךמצע תא ךופהל לוכי התא ,שבתשמ וה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more