סימניות
di La הד לש םיקחשמ

di La הד לש םיקחשמ

.היתויורשפאו הנפוא דומללמ תופייעתמ אל תונב .תונשל Di ו Sayann, Tiley, Sloan תובובה רוזעל ,בר ןמז ךשמב הירוג .םינוויכה לכל םידגב לש םיטרפ שי ובש ,בחרנ םידגב ןורא םהל שי .ןורטאיתב םידקור ,םירבח םע תוביסמ םינגראמ ,תונוש תוצראל םיעסונ ם .תאזה הקושתה תא קפסל ידכ ורצונ תוידוחיי תויונמדזה ,תונב לש תפדעו .תיטסילייטסה לש ןורשיכה תא תוארהל תונמדזה ןתמ ,הרבחל ךתוא תחקל ה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים da di La לפי קטגוריה:

Games la di da רובע girls

.רדסב היהיו ,שבלתהל ונעי םלוכש קפס ןיא .הלש הארמה לע תגאדומ דימת איה ,105 וא 5 השיא איה המכ ןב הנשמ אל .קיפסמ היהי דימת ,תנתינ איה הקיטמסוקו םיטישכת ,םידגב המכ ,ןכלו , .הנפוא רובע יחרכה רשא ,קית וא הכיס ,הצלוח ,הלמש אוצמל דפקה .םיבוט יכה םירבח םה םא םג ,דחא הנקב דימת אל םהלש םעטה ,תונוש ןה .תונשל םילגוסמ תונבה ךיא תוארל לוכי התא La di da קחשמה לש המגודה

:תובובה םלוע לש םיגיצנ המכ םע רשקתל איה ,תובוב הלא ,תונב .עוריא לכל םירזיבאו םידגב ללוכה לודג םידגב ןורא םהל שי ,עוסנלו ר

.םלועה לכל םישדח םינוויכ הביתכמ ,תונידעב השיגרמ הנפואה הבש האלפנ .ךילא התנפ הדליה ללגב לבא ,הריהז הנכה שרוד םש העיסנה ,ןבומכ .הרוביגל המיהדמ תשובלת תחקלו ןומאה תא קידצהל וסנ .םוצע אוה םידגב לש םירחא םיטרפו םייסנכמ ,תויאצח ,תוצלוח ,תוצלוח ןווקמ קחשמ La הד יד

.תוזעונ תוטלחה םיעירמ ,ךל ץרוק הבבוש איה ,הלש אבה גנילייטסה לע ה .םייסנכמו תויאצח ינימ לכ תא רוקחל ליחתהל ,םייסתש רחאלו ,ףדה תא ע .האנה םעו בר ןמז ךשמב דודמל לוכי התאש ךכ ,עבצ בוציעב םג אלא ,םינ .תרחאל תחא תשובלת יוניש ,האצותה תא בוש קחשל לוכי התא תע לכבו ,תו

.האצותה תא רומשל ןכמ רחאלו ,רתוי הרוחבה תא בהוא התא ךיא תוארל

.תוניצרב תוחפ אל יונישה תא תוחקול תורוביגה ראש .םהיתונורשכ תא םיחתפמ ,הרבחה לש תוברתה ייחב םיפתתשמ ,םישדח םירבד .םיאתמה שובלה הכירצ איהו ,ינפיה יקובאקה ןורטאיתב דיקפת לביק יליי .רויצו םיימואל םילמס םע תיתרוסמ תינפי תשובלת תושעל ,םיטרפ םע םיי .תושובלת תועצמאב הלועה שמשה ץרא תורוסמ לע דוע דומלל ךל תרשפאמ םג

.ןפגו ונבר השמ תרפ תרוצב םכינפל עיפות םג איה .םהל תופדעהה המ תולגלו ,תורחאה תונבה םע חחושל ,La di da לש םיקחש .ירוקמ והשמ אוצמל םהלש םיצימאה תונויסינה עתפומ תויהל אל ,םירישע .ךרו יטנמור תואריהל ידכ שבלתהל ףידעמו עבטה תא בהוא יד

.La di da יקחשמ תוארל ןתינש יפכ ,ליעפ ןפואב ומצע תא ןיגפמ םג אוה .הידגבב הז תא תוארהל תבהוא איהו ,םיינוחרפ םיביטומ דחוימב תבהוא א .םירחא ידי לע םיאלפנ םישדח םירבד המכ לש יוניש תונהילו ,תורוביגה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more