סימניות
ןאל יאק יקחשמ

ןאל יאק יקחשמ

.ןוויכ לכ רוחבלו ,תרתוכ םהל שדקומ םניחב חותפ ,Kai Lan םינווקמ םי .ןיס ,תירוטסיהה התדלומ תא תבהוא לבא ,הקירמאב הדלונש שש תב הרענ ו .ףתתשהל םכתא הנימזמ איה ,בל תמושת םהל םלשלו ,םיבר םיביבחת הל שי .ףרוחב תולחזמ וא ץיקב הריס לע בוכרל ,םייסיסע םיחופת תועבטמ סופתל .םייח ילעבל עייסלו םימושיי תושעל תבהוא איה .ןויגיהה תומישמ הברה רותפל םידגב לע תוסנל לוכי התא הז םע .הלש םירבחה לאו הילא ףרטצת קר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןאל יאק לפי קטגוריה:

Games Cai Lan לש תצק East

.םיקחשמל ןאל יאק ןימזמ ןכלו ,הלש תוברתה לע דומלל ןיינועמ התאש תע

:םינמאנה הירבחב הוולמ הרענה .םירואזוניד םג בהוא ןאל יאק .תחא םעפמ רתוי םהילע תרבדמ איה היצמינאה תרדסבו ,הלש הקושתה וז .קחשמה לש Lan יאק קרפה תחיתפ ידי לע וישכע תולגל ,ךל ןיכה ףיכ הרב

.הגאדל הביס תויהל לוכי המ לש היקנוא םהל ןיא .תורחא תויוכיאו תונמוימ ,םוכחת ,םהלש ןויגיהה דדחל םילוכי םיריעצ Kai Lan:

רצונ הזה קחשמה רובע .תובושח תומישמ םיעצבמו הנהנ אוה האנה התוא םע הרענה .םוקמ תברקב םירגובמ ןיא רשאכ םהב לפטל הל השק אל ללכב הז ,הלש היח

.םירשואמ ויה יתוורפ םירבח ךכ ,דחא טרפ רסח אל ,בל תמושת תויהל הכי ?דמחמ תויח שבלתהל הסינ אל םידליה ימ ,ןכבו .תויומדה רובע םיפיו םישדח םידגב ףוסאל ךירצ התא ובש ,ןאל יאק קחשמ

.הלש םירבחה לכ תא שיגפמ ,לויטל תאצל הלוכי הרענה ךכ תושעיהל בייח .הדמתהו תבהלנ ןיע תשרוד וז המישמ .םיבודה לכ תא אצמתש דע תחסומ תויהל אל הסנ םינווקמ םיקחשמ ןאל יאק

.םלוכ תא אוצמל ולכוי דואמ םיבושק םינקחש קרו ,הנומתב החטבב םירתסו .םידוקיר תביסמל ךלנו ,תצק חוננ ואוב ,קדוצ התא רשאכו .הקיסומ בותכל הנכומ התיה המצע איהו ,הנורשיכ תא תוארהל הרענה הטיל .היתובוח םע דדומתהל הל רוזעל איה ךלש המישמה

.םילפונה תוריפה תא סופתל ידכ הראשנ איה וישכעו ,לודג לס המירה הרע .אתבסל הנמזהה תא איבהל אלא ,דחא ףא ספספל אל הל רוזעל

.םיבר םילושכמ ורבצ ובש ,קחרמה לע רבגתהל םילמנל רזוע הז ,רעיל וכל .ןויגיהה םילזאפ רותפל םיכירצ ונחנאו ,םתוא ריסהל ןתינ אל טושפ הז !ףיכ היהי הז ,הרבחל ףרטצה

.שיבכה לע םילושכמה דחאב שגנתמ ,ףועל אל ידכ תוניפב קזח קזחה .רתויב בוטה ןמזה תא הארמ ,ופוס דעו ותליחתמ תכלל ,הצאה תא ץיאהל א .דועו רהנה לע הביכר ,רעיה ךרד תכלל ,תועבטמ סופתל ךל הכחמ ןיידע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more