סימניות
םיקחשמ ןיווגניפ באלק

םיקחשמ ןיווגניפ באלק

.םיריעצ םינקחש ומכ םיניווגניפ ןודעומ םניח םינווקמ םיקחשמב קחש .םהלש תואקתפרהל ףרטצהל ולכוי תויחל םירוביג ךיא וארי םה .ןיווגניפ לש תונטק דמחמ תויח - םמצע הלפאפהו דובולפפ ,יאסנס ,רפוה .םיוותו הארמה םילדבהה םע דומח יתוורפ םירוצי הלא .שאלפ לע םיססובמה םיקחשמ-ינימ םיעיצמ ונא ךא ,םיפתתשמ הבורמ קחשמכ .ךלשמ ןיווגניפ רוציל תלוכיהו םילודג םילזאפ ,לודג רדבמ העיבצ והז
4.5 1 2 3 4 5 (Total 12)

משחקים ןיווגניפ ןודעומ לפי קטגוריה:

Games

םידליל ןיווגניפ ןודעומ .inhospitable םילקאב דורשל ולכוי אל םישנא יכ ,ןאכל םיאב אל םיריי .ראופמ םוקמה תא אוצמל ןנערמ ןנערמ ריווא גזמ יבהוא לבא .םיקיחצמ םיניווגניפ תויחל םידומח םיתבב ןאכו ,םיהובג םינוחרק ןיב .והשמ תונבלו עוסנל ,תונהיל ומכ ,רדהנ םישיגרמ םה ,רוקה תורמל .ליחתהל ןמזה הז זא ,רתוי בורק םתוא ריכהל לבקמ התא ,קחשל ןודעומ ם

.ץצונ חרק לש הארמה ןמ רתוי םיירט תויהל והשכיא םה ץיקב לבא ,תרומר .אופק קמעב ובשייתה םישנא הזיא תוארל ןמזה עיגה לבא

.רדבמו דואמ םידומח םלוכ ןיידע לבא ,עבצו הרוצ ,הנוש יפוא תונוכת , .ונלצא ומכ ,םהל םיגאוד םילעבה .םיירקיעה םיביכרמה תשולש לע טולשל לגוסמ םג אוהו ,םיניווגניפה ראש .בר ןמז ןאכ ראשנ אל אוה ,ןוכנ .ולש הלפאפה לש הרבחב תושדח תואקתפרה רחא שופיחב םיה תואל אלל השיל .יאה יבשותל רפסל והשמ ול שי ,ותדלומ יפוחל שרפמ אוה רשאכו .בל תמושת ינמיסל הנותנ איהשכ םיבהואו םיגח תנגראמ םגו ,הקיסומ תנג .יחמצ ןוזמ קר לכואש בוד אוה .ויבשוי תא תונפל ךרד שפחמ אוהו ,ריעה ןמ דימתמה שערה ןמ דרטומ אוה

:קזבה תויורשפא תא קחשל וא יבורמ החטבב ףרטצהל םילוכי םינקח .ללחב םירחא םיצפחו םיטיהר רודיס ,םהיתב תא דייצל לוכי התא ,םינוש .קוחרה ןופצה יבשות לש םהייח לע דומלל םג ולכותו ,קתרמו יתריצי יד םינווקמ םיקחשמ ןיווגניפ באלק

.תונחב תונקל לוכי התא ובש ,דומח fluffy לע חכשת לא

.רתאה יוקינו תודוקנ לש םיוסמ רפסמ תגשה ,תופיצרב םיטירפ השולש ףוס

.םהל םיטירפ המכ תפסוהו םידגב לש םיטרפ םע ותוא דייצל ןכמ רחאלו ,ד .האצותה תא רומשלו ,ותוא רובע םש רוציל ,ףוסבל .הליחת ותוא ביכרהל ךירצ התא ,הנומתב גצומ המ תוארלו ,המיהדמ הדיח .םידומח םיוות םע העיבצ אלמ יאנפה ןמז

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more