סימניות
סטאקוטסירא יקחשמ

סטאקוטסירא יקחשמ

.םיטרקוטסירא םילותח םניח םינווקמ םיקחשמ תא ליעפהל ידכ דחוימב םיע .הנהמו ףיכ אוה קחשמ ,הדעסמל םירקבמ תרשמו םייתנפוא םינוויכ ,םילזא .זולוטו יראמ ,זוילרב :חונמ ירסח םילותלתח השולש התלעה לותחה תיסכו .תרחא הנתשה לכהו ,םהייחב סאמות עיפוה תחא םעפ לבא .החפשמהמ קלחל ךפה וישכעו ,רגדא ימומרעה תרשמהמ םתוא ליצה אוה .תונומתב םהלש תונומתה תא וארתו ,סיירב-שיק ןמז'ג ,לשמל ,םייתימא ם
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים סטאקוטסרא לפי קטגוריה:

םיטרקוטסירא םילותח םידומח םיקחשמ

.םהב ולפיט רגדא הלש תרשמהו ילימפנוב דיילדא םאדמו ,סיראפ זכרמב הד .םיטרקוטסירא הטוק םיקחשמה תחיתפ ידי לע םהלש הרבחב יאנפה ןמז תולב טנרטניאב סטאקוטסירא יקחשמ

.ןיטולחל רדענ אוה הלמח לבא ,םירחאל רשאמ לודג רתוי הברה דיקפת קחש

.תרשמל הנידמה הרבע םתומ ירחא קרו ,שוכרו ףסכ ולביק םה .הזה םלועה תא בוזעל רוג ןורחאה תוכחל ןווכתה אלו ,תרחא העד התיה ר .ירשפאה םדקהב תולעב תחקל הצר אוה .ריעהמ קחרה םתוא תחקל םיטילחמ ,לסל תופוגה תא םיסינכמו ,םימדרנ םה

.הלהבב ץרו ולש לימרתה תא דבאמ תרשמה .תושעל המו תכלל ןאל ועדי אל ,םילבלובמ ויה םיימוקמ םילותח ,רכומ א .ילמ וא סמות ,יליצא לותח לבא ,בוחרב יכ םא ,ושגפנ םה ,ןכבו

.םישדחה ןהירבחל וכפה סיירב-שייק לותחה ןמז'גו לבג ליגיבא םע הילמא

.תווחתשהל ץלאנ םהלש הטרחה הרומו ,התיבה םיעיגמ ,תאז לכב ,היאצאצו .תורצב בוש םישדחה וירכמ יכ ,הכורא היהת אל הדרפהה לבא ,עדוי אל ןי .וטקובמיטל ראוד תליבחב םתוא חולשל ימומרעה רגדא טילחה וישכע .רוזעל רהמל םינכומש םייתימא םירבח שי יטיק םעפה .ורפ-ורפ לש סוסה וליפאו ,ולש תווצה לכ םע סיירב-שייק יאקיסומה ,ןצ טנרטניאב סטאקוטסירא יקחשמ

.ותכימתל ךלי רתונה ףסכה תאו ,תפרצ לש הריבה ריעב תיב ירסח םילותח .חונמ ירסח םירוג השולש ומירהו ,דחי תויחל וליחתה תיסכודהו סאמות

.הריהיו תיזירפק תצק לבא ,דואמ הפיו הנבל אמא ומכ תיארנ יראמ יטיק .בוחרהמ םילותחה תא הקחמו ,דיתעל ןמא אוה םודאה זולוט Black Berlioz רשכומ יאקיסומ אוה.

.ןוכנה רדסב םיחיראה לכ ףוסיא ידי לע קר ותוא תוארל לוכי התא לבא , .םירקבמ תתרשמ איהו ,הלש םיגדה תדעסמ תא חותפל הטילחה תיסכודה .םיפי םירזיבא ףוסאל זאו ,הלש הוורפה תא קורסלו תוקנל ידכ הנפוא ןו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more